Opiskelu lukiossa

Lukio on yleissivistävä toisen asteen oppilaitos, joka antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin, korkeakouluihin ja ammattikorkeakouluihin. Lukio on suorin ja selkein tie korkea-asteen koulutukseen. Lukio ei ole vain välivaihe tai miettimisaikaa, vaan selkeä tavoitteellinen opiskelujakso, jonka aikana vahvistetaan ja laajennetaan perusopetuksesta saatua yleissivistystä. Lukion oppimäärään kuuluu teoreettisten aineiden lisäksi myös taito- ja taitoaineita. Kaikille yhteisen oppiaineksen lisäksi voi painottaa aineita oman mielenkiinnon ja jatko-opintosuunnitelmien mukaan.

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää. Oppimäärä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa. Tätä väljyyttä voi hyvin käyttää esimerkiksi, jos haluaa sisällyttää opintoihinsa laajemman lukiokurssimäärän tai jos jokin harrastus vaatii aikaa koulutyöltä.

Opiskelujärjestelyt Lahden yhteiskoulun lukiossa

Opiskelujärjestelyt Lahden yhteiskoulun lukiossa

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jakso on noin seitsemän viikon pituinen, ja sen aikana opiskellaan viidestä seitsemään oppiainetta kerrallaan. Jakson lopussa on koeviikko, jolloin jakson aikana opiskelluista kursseista järjestetään kurssikokeet. Koeviikon aikana ei ole normaaleja oppitunteja, vaan aamupäivisin tehdään kokeita ja iltapäivällä opettaja pitää ns. valmistelutunnin seuraavan päivän koetta varten. Kokeet palautetaan noin viikon kuluttua jakson lopusta pidettävänä palautuspäivänä.

Lukiossa aineiden oppimäärät on jaettu kursseihin. Pääsääntöisesti yksi kurssi opiskellaan yhden jakson aikana. Kaiken kaikkiaan lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia, joista noin 2/3 on kaikille yhteisiä pakollisia kursseja. Näiden lisäksi kaikissa opiskellaan 10 valtakunnallista syventävää kurssia ja loput kurssit joko valtakunnallisesta syventävien kurssien tai koulukohtaisesta syventävien ja soveltavien kurssien valikoimasta. Runsas valikoima erilaisia koulukohtaisia kursseja tuo lisää mahdollisuuksia syventää oppiaineiden oppimääriä sekä tuoda vaihtelua lukio-opintoihin.

Ensimmäisen ja toisen lukiovuoden aikana kursseja opiskellaan noin 30 kurssia vuodessa. Kolmantena lukiovuotena jäljellä on vain kolme jaksoa ennen säännöllisen koulutyön päättymistä ja viimeistä ylioppilaskirjoitus-kertaa. Lukioaika vilahtaa melko nopeasti, joten opintojen suunnittelu on erityisen tärkeää.

Opintojen suunnittelu

Opintojen suunnittelu

Lukio-opintojesi pohdinta alkaa opintosuunnitelman tekemisellä. Opintosuunnitelmakortti toimitetaan oman peruskoulusi opon kautta Lahden yhteiskouluun. Vaikka opintojen alku tuntuukin olevan vielä kaukana, on hyvä tehdä pientä esityötä pohtimalla kiinnostavia lukiokursseja. Pyri valitsemaan kortista reilut 75 kurssia. Tekemääsi opintosuunnitelmaa tarkistetaan seuraavan kerran lukio-opintojesi alettua ja jatkossa opintojesi edetessä, kun jatko-opintosuunnitelmasi, ylioppilaskirjoitusten ainevalinnat ja omat tavoitteesi tarkentuvat. Tarkoitus on, että opintosuunnitelmasi elää sinun tavoitteidesi mukaan.

Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Suomalainen ylioppilastutkinto yhdessä lukion päättötodistuksen kanssa on avaimesi suomalaisiin ja myös ulkomaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin. Lukioaikainen ahkerointi palkitaan jatko-opintoihin pyrittäessä, sillä menestys ylioppilaskokeissa ja hyvä lukion päättötodistus antavat opiskelijavalintaan tarvittavia lisäpisteitä.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa, syksyllä ja keväällä. Tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan, esimerkiksi niin, että ensimmäisiä yo-kokeita tehdään jo toisen lukiovuoden keväällä ja viimeiset kolmannen vuoden keväällä. Edelleen on mahdollista suorittaa yo-tutkinto myös yhdellä kertaa. Lahden yhteiskoulussa useimmat suorittavat yo-tutkintonsa hajauttamalla sen kolmannen lukiovuoden syksyn ja kevään yo-tutkintokerroille.

Ylioppilastutkinto sisältää vähintään neljä koetta, joista yksi on äidinkieli. Muut kolme pakollista koetta valitaan seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja jokin reaaliaineen koe. Vähintään yhden pakollisista kokeista on oltava laajuudeltaan pitkän oppimäärän koe, esimerkiksi pitkä matematiikka, pitkä vieras kieli tai pitkä ruotsi. Pakollisten aineiden lisäksi ylioppilastutkintoa voi laajentaa ylimääräisten aineiden kokeisiin osallistumalla. Ylioppilastutkinnon suorittamisestakin laaditaan suunnitelma yhdessä opon kanssa. Suunnittelu aloitetaan jo toisen vuoden syksyllä, koska yo-tutkintoon ilmoittaudutaan noin 3-4 kuukautta ennen kokeita. Yo-kokeeseen voit osallistua, kun olet suorittanut kyseistä koetta vastaavan lukioaineen kaikki pakolliset kurssit. Koska ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat sekä pakollisiin että syventäviin valtakunnallisiin kursseihin, sinun on syytä opiskella kokeita varten myös mahdollisimman monta syventävää kurssia. Pienempien oppimäärien ylioppilaskokeisiin on helpompi osallistua jo toisen lukiovuoden jälkeen, kun kurssimäärältään laajempien aineiden kokeet tehdään yleensä viimeisellä tutkintokerralla. Kun olet suorittanut sekä lukion oppimäärän sekä ylioppilastutkintoon vaaditut kokeet saat ylioppilastutkintotodistuksen.

Hyväksytyn ylioppilaskokeen saat suorittaa yhden kerran uudestaan ilman aikarajaa. Hylätyn pakollisen kokeen voit uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran kuluessa. Hylätyn ylimääräisen kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Yleislinja

Lahden yhteiskoulun yleislukio tarjoaa laajat mahdollisuudet opiskella ja painottaa eri oppiainekokonaisuuksia.

Pakollisten ja valtakunnallisten lukiokurssien lisäksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa, matemaattisissa sekä reaaliaineissa on mahdollista valita varsinkin jatko-opintoja silmälläpitäen syventäviä koulukohtaisia kursseja sekä erillisiä abi-kursseja, jotka valmistavat yo-kirjoituksiin. Kaikissa ylioppilaskirjoitusaineissa on mahdollista osallistua yo-tentteihin, joissa kerrataan kirjoitusaineen keskeistä sisältöä ja valmistaudutaan yo-kokeeseen.

Muun toiminnan ohella koulullamme on oma kuoro ja orkesteri, aktiivisesti toimiva opiskelijakunnan hallitus ja opiskelijatutortoimintaa. Koulun kuoro ja orkesteri esiintyvät lukuvuoden ajan erilaisissa koulun juhlissa ja tilaisuuksissa ja tuovat omalta osaltaan vaihtelua teoriapainotteiseen opiskeluun. Lukion opiskelijakunnan hallitus järjestää mm. erilaisia tapahtumia kouluarjen piristykseksi ja toimii linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Opiskelijatutorit puolestaan auttavat uudet lukio-opiskelijat talon tavoille, tutustuttavat heidät toisiinsa ja myös muihin vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin.

Lahden yhteiskoulun lukioon haetaan kevään 2019 yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi .

Näiltä verkkosivuilta löytyy tietoa kursseista ja opiskelusta Lahden yhteiskoulun lukiossa. Jos Sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä lukion opinto-ohjaajiin p. 044 4885 616 tai koulun toimistoon p. (03) 876 900.

Hei ysiluokkalainen!

Sinä, joka olet kiinnostunut

 • ajankohtaisista asioista
 • taloudesta
 • yrittäjyydestä
 • oikeustieteistä
 • kansainvälisyydestä
 • kestävästä kehityksestä

Nyt sinulla on mahdollisuus painottaa opinnoissasi edellä mainittuja asioita. Lukion oppimäärän lisäksi Lahden yhteiskoulu tarjoaa mahdollisuuden laajempiin yhteiskunnallisiin opintoihin yhteiskunta- ja talouslinjalla.

Linjan opinnot antavat hyvät lähtökohdat kaupallisen ja yhteiskunnallisen alan sekä oikeustieteen jatko-opintoihin. Lisäksi yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot luovat hyvän pohjan osallistua valtakunnallisiin talouskilpailuihin (Talousguru, Generation Euro) sekä kansainväliseen toimintaan (Euroopan nuorten parlamentti).

Lukio-opintojen aikana sinulla on mahdollisuus vierailla erilaisissa tilaisuuksissa niin Lahdessa kuin pääkaupunkiseudulla, esimerkiksi Pörssisäätiössä ja Ulkoministeriössä. Lisäksi oppitunneilla vierailee eri alojen asiantuntijoita. Yhteiskunta- ja talouslinjan opinnot huipentuvat opiskelijoiden itse järjestämään seminaariin.

Yhteiskunta- ja talouslinjan kurssitarjontaan kuuluvat yhteiskuntaopin pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien lisäksi esimerkiksi seuraavat koulukohtaiset kurssit:

Kansantalouden perusteita

 • Kurssi tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden syventää opiskelijoiden tietämystä kansantaloudesta.

Yrittäjyyden perusteet ja käytännön yrittäjyys

 • Kurssin aikana opiskelijat voivat tutustua yrittäjyyteen ja yrityksen perustoimintoihin joko oman projektin kautta tai yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Yhteiskunta- ja talouspolitiikan kurssi

 • Kurssi keskittyy ajankohtaisten teemojen käsittelyyn. Samalla opiskellaan erilaisten tilastojen ja graafisten kuvioiden tulkitsemista. Opiskelijat järjestävät seminaarin.

Aktiivinen kansalainen

 • Kurssi mahdollistaa tutustumisen erilaisiin kansalaisjärjestöihin sekä vapaaehtoistyöhön. Lisäksi tutustutaan Suomen asemaan kansainvälisenä toimijana.

Globalisaatio ja kestävä kehitys

 • Kurssilla tutustutaan maantieteen näkökulmasta globalisaatioon eri alueella asuvien ihmisten välillä. Globalisaatiota tarkastellaan esimerkiksi talouden, politiikan, kulttuurin, matkailun ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi perehdytään kestävän elämäntavan edellytyksiin ja haasteisiin.

Talousmatematiikan kurssi

 • Tarkastellaan talouden ilmiöitä palveluntarjoajan ja kuluttajan näkökulmasta. Hyödynnetään laskin- ja taulukkolaskentaohjelmistoja taloustieteen ilmiöiden tutkimisessa. Tarjotaan valmiuksia talousmatematiikan jatko-opintoihin.

HAKU

Haku lukion yhteiskunta- ja talouslinjalle tapahtuu yhteishaun kautta 19.2.–12.3.2019. Hakemus pitää tallentaa hakujärjestelmään 12.3.2019 klo 15 mennessä. Lisäksi hakija toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä hakemuskirjeen sekä osallistuu pääsykokeeseen. Lukuaineiden keskiarvosta voi haussa saada enintään kymmenen (10) pistettä, pääsykokeesta enintään kuusi (6) pistettä. Alin hyväksyttävä lukuaineiden keskiarvo on kahdeksan (8).

Yhteiskunta- ja talouslinjalle valitaan 25 opiskelijaa.

PÄÄSYKOE

Pääsykoe sisältää kirjallisia tehtäviä, jotka perustuvat peruskoulun yhteiskuntaopin sisältöihin sekä politiikan ja talouden ajankohtaisiin teemoihin kotimaassa ja ulkomailla. Pääsykoe järjestetään maanantaina 29.4.2019 klo 8.30–10.00 Lahden yhteiskoululla. Kokeessa on monivalintakysymyksiä, väittämiä, käsitteenmäärityksiä ja essee. Pääsykokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle. Hakijalla tulee olla kuvallinen henkilötodistus mukana pääsykokeessa.

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2017

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2018

HAKEMUSKIRJE

Hakijan tulee lähettää hakemuskirje, jossa hakija voi osoittaa motivaationsa ja suuntautuneisuutensa linjan painotusta kohtaan. Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen ”Lukion yhteiskunta- ja talouslinja, Lahden yhteiskoulun lukio, Kirkkokatu 2, 15110 Lahti” tai sähköpostitse koulun toimistoon koulu[at]lyk.fi.

Hakemuskirjeen viimeinen toimituspäivä on 12.3.2019. Hakemus on toimitettava klo 15 mennessä.

TODISTUS

Opiskelemalla yhteiskunta- ja talouslinjan kurssit opiskelija saa lukion päättötodistuksen lisäksi erillisen todistuksen linjan suorittamisesta.

Lisätietoja yhteiskunta- ja talouslinjasta antavat:

Rehtori

Markku Moisala

markku.moisala[at]lyk.fi

puh. 044 088 5500

Apulaisrehtori

Juha Hirvonen

juha.hirvonen[at]lyk.fi

puh. 044 088 5509

Opinto-ohjaaja:

Mika Lehtolainen

mika.lehtolainen[at]lyk.fi

puh. 044 488 5567

Hakeminen Lahden yhteiskoulun lukioon

Infotilaisuus ja avoimet ovet

Infotilaisuus on tiistaina 8.1.2019 klo 18 koulun juhlasalissa. Tilaisuus on tarkoitettu sekä nuorille että vanhemmille.

Lukion avoimien ovien päivät tiistaina 15.1.2019 klo 12.15-14.15 ja keskiviikkona 16.1.2019 klo 12.15-14.15. Päivän ohjelma aloitetaan koulun juhlasalissa, jonka jälkeen pääsee tutustumaan koulun tiloihin ja lukion oppitunteihin.

Hakeminen yleislinjalle

Hakeminen yleislinjalle

Lahden yhteiskoulun lukioon haetaan sähköisesti toisen asteen yhteishaussa 19.2.–12.3.2019. Hakemukset tulee jättää hakujärjestelmään viimeistään viimeisenä hakupäivänä klo 15 mennessä. Hakemuksen lisäksi täytetään lukion ainevalintakortti, joka toimitetaan oman peruskoulun opinto-ohjaajan kautta Yhteiskoululle 12.3.2019 mennessä. Valintakortteja saa opoilta tai sen voi tulostaa koulun verkkosivuilta.

Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina 13.6.2019 koulun verkkosivuilla ja koulun pääsisäänkäynnin näytöillä.

Hakeminen yhteiskunta- ja talouslinjalle

Hakeminen yhteiskunta- ja talouslinjalle

Haku lukion yhteiskunta- ja talouslinjalle tapahtuu yhteishaun kautta keväällä 2019. Yhteiskunta- ja talouslinjalla on oma ainevalintakortti. Lisäksi hakija toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä hakemuskirjeen sekä osallistuu pääsykokeeseen. Lukuaineiden keskiarvosta voi haussa saada enintään kymmenen (10) pistettä, pääsykokeesta enintään kuusi (6) pistettä. Alin hyväksyttävä lukuaineiden keskiarvo on kahdeksan (8).

Yhteiskunta- ja talouslinjalle valitaan 25 opiskelijaa.

Pääsykoe

Pääsykoe sisältää kirjallisia tehtäviä, jotka perustuvat peruskoulun yhteiskuntaopin sisältöihin sekä politiikan ja talouden ajankohtaisiin teemoihin kotimaassa ja ulkomailla. Pääsykoe järjestetään maanantaina 29.4.2019 klo 8.30–10.00 Lahden yhteiskoululla. Kokeessa on monivalintakysymyksiä, väittämiä, käsitteenmäärityksiä ja essee. Pääsykokeeseen osallistuminen on edellytys linjalle hyväksymiselle. Hakijalla tulee olla kuvallinen henkilötodistus mukana pääsykokeessa.

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2017

Yt-linjan pääsykoekysymykset 2018

Hakemuskirje

Hakijan tulee lähettää hakemuskirje, jossa hakija voi osoittaa motivaationsa ja suuntautuneisuutensa linjan painotusta kohtaan. Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen ”Lukion yhteiskunta- ja talouslinja, Lahden yhteiskoulun lukio, Kirkkokatu 2, 15110 Lahti” tai sähköpostitse koulun toimistoon koulu[at]lyk.fi.

Hakemuskirjeen viimeinen toimituspäivä on 12.3.2019 klo 15 mennessä.

Lukion opiskelijavalinnat 2019

Lukion opiskelijavalinnat 2019

Yhteishaun tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina 13.6.2019. Lahden yhteiskoulun lukion yleislinjalle valittavien 150 opiskelijan ja yhteiskunta‐ ja talouslinjalle valittavien 25 opiskelijan nimet ovat nähtävillä koulun pääsisäänkäynnin näytöillä klo 8.00 alkaen.

Nimilista on luettavissa myös Lahden yhteiskoulun verkkosivuilla niiden pyrkijöiden osalta, jotka ovat antaneet yhteishaussa suostumuksensa nimen verkkosivuilla julkaisemiseen.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lahden yhteiskouluun hyväksytyn opiskelijan on otettava opiskelupaikka vastaan toimittamalla perusopetuksen päättötodistus koulun toimistoon mieluiten heti torstaina 13.6.2019 klo 9‐12 välisenä aikana, mutta viimeistään torstaina 27.6.2019 klo 15.30 mennessä. Koulun toimistosta uusi opiskelija saa mukaansa hyväksymiskirjeen sekä Lukiolaisen aloitusoppaan, joka sisältää ohjeistusta lukio‐opiskelun alkua varten.

Lukio-opintojen aloitus

Lukio‐opintojen aloitus

Lahden yhteiskoulun 124. lukuvuosi alkaa ke 7.8.2019.

Vieraiden kielten ohjelma on laaja

Lahden yhteiskoulun lukiossa on hyvät mahdollisuudet jatkaa peruskoulussa alkaneita kieliopintoja tai aloittaa kokonaan uusi kieli. Kielivalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet:

 • A1- kielet englanti ja saksa
 • B1- kieli ruotsi
 • B2-kielet ranska ja saksa
 • B3-kielet ranska, saksa, espanja ja venäjä

Lisäksi koulussamme on mahdollisuus suorittaa ilmaiseksi Saksan valtion virallinen Sprachdiplom- kielitutkinto. Kielitutkinnon tasoja on kaksi, ja vaativamman DSD II tutkinnon suorittaminen antaa oikeuden hakea opiskelupaikkaa yliopistosta tai korkeakoulusta saksankielisellä kielialueella ilman erillistä kielikoetta.

Saksan kieli

Saksan kielen opiskelu Yhteiskoulussa

Noin 100 miljoonaa ihmistä Keski-Euroopassa puhuu saksaa äidinkielenään. Vieraana kielenä sitä osataan monessa muussa maailman maassa. Saksan opiskelu kannattaa, koska voit hyödyntää saksan kielitaitoasi matkustellessasi, opiskellessasi tai työskennellessäsi saksankielisellä alueella. Saksan osaaminen edistää menestymistäsi myös Suomessa sekä opiskelussa että työelämässä. Lukion saksan opinnot antavat hyvän pohjan ja mahdollisuuden jatkaa saksan opiskelemista muissa oppilaitoksissa ja ovat ehkä sinun valttikorttisi työmarkkinoilla.

Saksan kieltä voi opiskella Lahden yhteiskoulussa pitkänä A1-kielenä (peruskoulun 1-6. luokalla alkanut oppimäärä), keskipitkänä B2-kielenä (peruskoulun 8. luokalla alkanut oppimäärä) tai lyhyenä B3-kielenä, jolloin opiskelu lähtee liikkeelle aivan saksan kielen alkeista. Lisäksi voi suorittaa saksan kielidiplomin.

Herzlich willkommen!

Saksan kielidiplomi DSD

Saksan kielidiplomi -Das Deutsche Sprachdiplom (DSD)

Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittovaltion ja osavaltioiden opetusviranomaiset. Sprachdiplomia voi tällä hetkellä suorittaa yli 60 maassa ja siihen osallistuu vuosittain noin 40 000 opiskelijaa. Kokeen voi suorittaa vain ulkomailla toimivissa virallisesti hyväksytyissä DSD-kouluissa.

Kielidiplomin voi suorittaa kahdella eri tasolla. DSD I- koe vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2 ja tutkinnon suorittaminen on eduksi esimerkiksi työnhaussa. Vaativampi DSD II- koe vastaa taitotasoa B2 tai C1. Tutkinto kelpaa todistukseksi Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä korkeakouluopiskeluun vaadittavasta saksan kielen taidosta. Molemmilla tasoilla koe koostuu neljästä osasta: luetun ymmärtämisestä, kuullun ymmärtämisestä, kirjallisesta viestinnästä sekä suullisesta viestinnästä. Kirjallisten kokeiden arviointi tapahtuu keskitetysti Saksassa ja suullisen osion arvioinnista vastaavat suomalaiset DSD-opettajat yhdessä saksankielisen ainevastaavan kanssa. Tutkinnon suorittaminen on opiskelijoille maksutonta.

Ranskan kieli

Bienvenue dans la langue franҫaise!

Ranska on kulttuurin, kansainvälisen politiikan, muodin, sarjakuvien ja urheilun kieli. Sanotaan, että ranska on yksi maailman kauneimmista kielistä. Sitä täytyy osata!

Ranskan kieli on avain kommunikaatioon ympäri maailmaa ja tärkeä kieli myös Euroopan Unionissa. Latinaan pohjautuvana kielenä ranskan osaaminen myös helpottaa oppimaan muita latinasta kehittyneitä kieliä kuten italiaa, espanjaa ja portugalia.

Kursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita: puhumista, kirjoittamista, lukemista ja kuuntelemista. Ensimmäisillä kursseilla pääpaino on ääntämisen ja puheen tuottamisen oppimisessa, myöhemmin myös kieliopin merkitys kasvaa, jotta ilmaisu olisi sujuvaa.

Espanjan kieli

Tule opiskelemaan espanjaa!

Espanjankielellä sinulle avautuvat lähes koko Väli- ja Etelä-Amerikka sekä tietysti Espanja Euroopassa. Noin 450 miljoonaa ihmistä – joista noin 45 miljoonaa Espanjassa – puhuu äidinkielenään espanjaa.

Espanjan alkeet on helppo oppia – osaatkin jo varmasti jotain: ”¡Buenos días! ¡Hasta mañana! ¡vamos!” Puhumisen ja kuuntelun lisäksi opiskellaan kieliopin keskeiset asiat, joiden avulla kieltä oppii ymmärtämään ja voi edetä mahdollisimman pitkälle. Tarjolla on kahdeksan kurssia.

¡Bienvenidos!

Venäjän kieli

Tule mukaan seikkailuun venäjän kielen pariin!

Kun aloitat venäjän opiskelun, pääset tutustumaan suuren naapurimaamme kieleen ja kulttuuriin. Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio ja asukkaita siellä on yli 140 miljoonaa, joista valtaosa puhuu äidinkielenään venäjää.

Venäjän kieli ei ole mikään kummallinen, muista meille tutuimmista kielistä täysin poikkeava kieli. Se on kaukaista sukua esimerkiksi englannin, saksan, ruotsin ja ranskan kielille, ja näin ollen venäjästä löytyy monia samankaltaisuuksia muiden kielten kanssa. Suomen kielen kanssakin sillä on jotain yhteistä, venäjästä on esimerkiksi tullut suomeen monia kirja- ja puhekielen sanoja kuten kiisseli, lusikka, mesta, remontti, siisti ja tavara.

Venäjän aakkoset näyttävät monista pelottavan vaikeilta. Niitä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä ne oppii kyllä, jos vain haluaa. Venäjän aakkosia sanotaan kyrillisiksi kirjaimiksi ja osa niistä on samoja kuin omat kirjaimemme. Ensimmäinen kurssi aloitetaan juuri kirjaimista, ja sitten ei enää olekaan esteitä venäjän kielen opiskelulle!

добро пожаловать !

Lahden yhteiskoulun lukiossa on tarjolla runsas valikoima erilaisia koulukohtaisia kursseja

Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi voit valita kursseja koulukohtaisista syventävistä kursseista. Koulukohtaiset syventävät kurssit ovat opintosuunnitelmakortissa erotettu paksulla viivalla pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista.

LYK:n koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien kuvaukset lukuvuodelle 2019-20 voit lukea alta.

Äidinkieli

Kurssi 10. Kirjallisuuspiiri (ÄI10)
Kurssi tarjoaa kiireiselle lukiolaiselle lukuaikaa ja mahdollisuuden keskustella kirjallisuudesta. Kaunokirjallisuuden lisäksi voidaan lukea myös tietokirjallisuutta; teosten määrä ja laatu sovitaan kurssilla yhteisesti. Kurssin tavoitteena on tukea yleissivistystä ja lukuharrastusta. Kurssista annetaan suoritusmerkintä.

Kurssi 11. Kirjallisuuden analyysi ja tulkinta (ÄI11)
Kurs­sil­la sy­ven­ne­tään kir­jal­li­suus­es­seen tun­te­mus­ta ja har­joi­tel­laan kir­jal­li­suu­den poh­jal­ta kir­joit­ta­mis­ta, eri­tyi­ses­ti ru­non ja no­vel­lin tul­kit­se­mis­ta. Lu­e­taan sekä ko­ti­mais­ta että ulko­mais­ta ly­riik­kaa ja proo­saa. Ana­ly­soi­daan omia ja mui­den kurs­si­lais­ten kir­joit­ta­mia es­sei­tä, jois­ta voidaan koota antologia. Kurs­si jär­jes­te­tään vuo­ro­vuo­si­na ÄI12-kurs­sin kans­sa.

Kurssi 12. Luova kirjoittaminen (ÄI12)
Kurs­sil­la tu­tus­tu­taan sana­tai­teen omi­nais­piir­tei­siin itse kir­joit­ta­mal­la. Kurs­si so­pii niin pöy­tä­laa­tik­ko­ru­noi­li­joil­le kuin vas­ta-al­ka­jil­le­kin. Eri­lai­sia har­joi­tuk­sia (esim. ker­to­mus, ku­vaus, kir­je, satu, no­vel­li ja runo) kir­joi­te­taan sekä yk­si­lö­töi­nä että ryh­mäs­sä. Teks­teis­tä an­ne­taan pa­lau­tet­ta ja nii­tä jul­kais­taan esim. an­to­lo­gi­as­sa tai sähköisesti. Kurs­sis­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä. Kurs­si jär­jes­te­tään vuo­ro­vuo­si­na ÄI11-kurs­sin kans­sa.

Kurssi 13. Mediaviestintä (ÄI13)
Kurssilla syvennetään printti- ja verkkomedian tuntemusta ja harjoitellaan lehtijutun toimittamista. Tutustutaan toimittajan työhön ja vieraillaan lehtitalossa. Yh­teis­ten te­o­ri­a­o­pin­to­jen li­säk­si työs­ken­nel­lään it­se­näi­ses­ti toi­mi­tus­ryh­mis­sä, jois­sa kir­joi­te­taan oma jut­tu Yh­teis­kou­lun vuo­si­kir­jas­sa jul­kais­ta­vak­si. Kurs­sis­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Kurssi 14. Kirjallisuuden harrastuskurssi (ÄI14)
ÄI14-kurs­sil­la suo­ri­te­taan ns. kir­jal­li­suus­dip­lo­mi it­se­näi­ses­ti opet­ta­jan oh­jei­den mu­kai­ses­ti. Kir­jal­li­suus­dip­lo­mi koos­tuu 20 va­lin­nai­ses­ta te­ok­ses­ta. Teos­lis­to­ja saa opet­ta­jal­ta ja Lah­den kau­pun­gin­kir­jas­ton koti­sivuilta (http://kau­pun­gin­kir­jas­to.lah­ti.fi/kir­jal­li­suus­dip­lo­mi.htm). Kurs­sin suo­rit­ta­mi­ses­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­nän li­säk­si eril­li­nen dip­lo­mi­todistus. Kir­jal­li­suus­dip­lo­mi ei kuu­lu OPH:n lu­ki­o­dip­lo­mei­hin.

Äidinkieli mukana myös: Ajattele enemmän – kirjoita paremmin, ks. Teemaopinnot

Englanti

Kurssi 9: Kertauskurssi (ENA 9)
Englannin kielen perusasioiden kertaus- ja tukikurssi. Oppikokonaisuus koostuu kahdesta kurssista. Kurssit kertaavat peruskoulun keskeisintä oppiainesta ja valmentavat lukion opintoihin. ENA91 keskittyy sanaston opiskelutekniikoihin, kertaa verbioppia ja painottaa suullisen kielitaidon harjoittelua. ENA92 keskittyy pronomineihin, sanajärjestykseen ja prepositioihin sekä painottaa kuullun ymmärtämisen harjoittelua.

Kurssi 10: Abivalmennus
Kurssilla annetaan valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin valmistuville kuuntelussa, tekstinymmärtämisessä, kirjoittamisessa ja puhumisessa sekä kerrataan kielioppi.

Saksa A-kieli

Kurssi 9. Abikurssi (SAA9)
Kurs­sil­la har­joi­tel­laan päät­tö­tut­kin­non kaik­kia osa-alu­ei­ta. Ope­tus­ma­te­ri­aa­li­na käy­te­tään mm. oppi­kir­jaa GENAU 7-8.

Sprachdiplom
Koulussamme on mahdollisuus suorittaa ilmaiseksi saksan valtion virallinen Sprachdiplom-kielitutkinto. Kielitutkinnon tasoja on kaksi: DSD I ja DSD II. Molemmista tutkinnoista on hyötyä myöhemmin työnhaussa ja vaativamman DSD II -tutkinnon suorittaminen hyväksytysti antaa oikeuden hakea opiskelupaikkaa yliopistosta tai korkeakoulusta saksankielisellä kielialueella ilman erillistä kielikoetta.

Ruotsi B1-kieli

Kertauskurssi abeille (RUBabi, puolikurssi)
Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin esim. tekemällä vanhoja yo-kokeita ja yo-kuunteluita.

Lyhyt ja pitkä matematiikka

Lyhyt matematiikka

Kurssi 9: Kursseja MAY1 ja MAB2 täydentävä kurssi (MAB9)
Kurssi9 on MAY1 ja MAB2 rinnalle valittava kurssi. Kurssilla käsitellään kurssien MAY1 ja MAB2 aihepiirit ja kurssin tarkoitus on tukea lukiomatematiikan aloitusta.

Kurssi 10: Kertauskurssi (MAB10)
Kurssi on tarkoitettu lukion viimeiseksi kurssiksi. Kurssilla käsitellään lukion lyhyen matematiikan eri osa-alueet.

Pitkä matematiikka

Kurssi 14: Kursseja MAY1 ja MAA2 täydentävä kurssi (MAA14)
Kurssi on tarkoitettu keventämään siirtymistä peruskoulusta lukion pitkän matematiikan opintoihin. Kurssilla kerrataan ja täydennetään kurssien MAY1 ja MAA2 aiheita. Valitsemalla kurssin MAA14 varmistat tehokkaan alun pitkän matematiikan opintoihisi.

Kurssi 15: Talousmatematiikka (MAA15)
Kurssillä tehdään sekä indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia että taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla.

Kurssi 16: Talousmatematiikan jatkokurssi (MAA16)
Kurssi on tarkoitettu talouslinjan opiskelijoille. Se täydentää ja syventää talousmatematiikan aihepiirejä.

Kurssi 17: Korkeakoulujen matematiikkaa (MAA17)
Kurssilla tutustutaan korkeakoulun matematiikan aihepiireihin.

Kurssi 18: Jatkokurssi (MAA18)
Kurssilla kerrataan ja syvennetään trigonometriaa, vektorilaskentaa, todennäköisyyslaskentaa ja geometriaa.

Kurssi 19: Kertauskurssi (MAA19)
Kurssi on tarkoitettu lukion viimeiseksi kurssiksi. Kurssilla käsitellään lukion pitkän matematiikan eri osa-alueet.

Biologia

Kurssi 6. Biologian työkurssi (BI6)
Kurssilla pe­reh­dy­tään bi­o­lo­gi­an eri osa-alu­eisiin käyt­tä­en ko­keel­li­sia työ­me­ne­tel­miä. Har­joi­tus­töi­tä teh­dään solu­bi­o­lo­gi­an, kas­vi- ja eläin­fy­si­o­lo­gi­an, pe­rin­nöl­li­syys­tie­teen, mik­ro­bi­o­lo­gi­an ja eko­lo­gi­an ja ym­pä­ris­tön­suo­je­lun sekä ana­to­mi­an alu­eel­ta. Töis­tä laa­di­taan työ­päi­vä­kir­ja. Kurs­sis­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Kurssi 7. Lajintuntemuskurssi (BI7)
Kurs­sin tar­koi­tuk­se­na on op­pia tun­te­maan yh­teen­sä yli 300 Suo­mes­sa ta­vat­ta­vaa kas­vi- ja eläin­la­jia. Kurs­si al­kaa 5. jak­son ai­ka­na lu­en­noil­la ja ret­kil­lä. Ke­säl­lä teh­dään oma 50 näy­tet­tä si­säl­tä­vä ko­ko­el­ma valokuvaamalla (tar­kem­pien oh­jei­den mu­kaan). Seu­raa­va­na syk­sy­nä 1. tai 2. jak­son ai­ka­na pa­lau­te­taan ko­ko­el­mat ar­vi­oi­ta­vik­si ja pi­de­tään la­jin­tun­te­mus­koe. Suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Kurssi 8. Lääketieteellinen biologia (BI8)
Kurs­sil­la sy­ven­ne­tään ih­mi­sen bi­o­lo­gi­an kä­sit­te­lyä, kes­kit­ty­en eri­tyi­ses­ti ter­vey­teen ja sitä uh­kaa­viin te­ki­jöi­hin. Aihe­a­lu­ei­ta kurssilla ovat mm. terveysvaarat ennen ja nyt, ihmisen lisääntyminen ja siihen liittyvät häiriöt, periytyvät taudit ja yksilönkehityksen häiriöt, syöpä ja sen hoito, mikrobitaudit. Kurssin työmuotoja ovat luennot, esitelmät, preparoinnit ja mahdolliset vierailut. Suoritusmerkintä.

Kurssi 9. Biologian kertauskurssi (BI9)
Kurssilla täydennetään ja kerrataan aiempien kurssien sisältöjä sekä valmistaudutaan biologian ylioppilaskirjoituksiin. Suo­si­tel­laan niil­le abi­tu­rien­teil­le, jot­ka ai­ko­vat kir­joit­taa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa bi­o­lo­gi­an aine­re­aa­li­ko­keen. Kurs­sis­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Maantiede

Kurssi 5: Maantieteen työkurssi (GE5)
Kurssilla syvennetään keskeisiä maantieteen tietoja ja taitoja. Aihepiiriin kuuluu muun muassa kartografisten taitojen harjoittaminen, maisematulkinta karttojen ja kuvien perusteella, paikkatietotaitojen kehittäminen sekä maastoretket. Kurssilla hyödynnetään erityisesti maantieteen sähköisiä menetelmiä. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Kurssi 6: Maantieteen kertauskurssi (GE6)
Kurssia suositellaan niille abiturienteille, jotka aikovat kirjoittaa maantieteen ainereaalikokeen. Kurssin kuluessa kerrataan lukion maantieteen keskeisiä teemoja ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Kurssi 7: Globalisaatio ja kestävä kehitys (GE7), Yhteiskunta- ja talouslinja
Kurssilla tutustutaan globalisaatioon eli maailmanlaajuiseen vuorovaikutukseen eri alueella asuvien ihmisten välillä. Globalisaatiota tarkastellaan esimerkiksi talouden, politiikan, kulttuurin, matkailun ja ympäristön näkökulmasta. Lisäksi perehdytään kestävän elämäntavan edellytyksiin ja haasteisiin; mikä on ekologisesti välttämätöntä, kulttuurisesti arvokasta, yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista ja taloudellisesti kannattavaa. Kurssin painottaa ajankohtaisia ilmiöitä ja on monitieteinen. Kurssiin kuuluu pienimuotoinen kurssityö sekä opintovierailuja. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Maantiede mukana myös muuttuva sää ja ilmasto -kurssilla sekä kansainvälisyyskurssilla.

Fysiikka

Kurssi 8: Kertauskurssi (FY8)
Fy­sii­kan kes­kei­set si­säl­löt. Ar­vi­oin­ti: Nu­me­ro­ar­vos­te­lu. Opis­ke­li­ja saa ha­lu­tes­saan suo­ri­tus­mer­kin­nän.

Kurssi 9: Fysiikan työkurssi (FY9)
Mit­taus­vir­heen ar­vi­oin­ti. Oh­jel­moi­tu­ja ja it­se­näi­siä töi­tä fy­sii­kan kurs­sien 1-6 alu­eil­ta.  Ar­vi­oin­ti: Nu­me­ro­ar­vos­te­lu.

Kurssi 10: Teknologia/elektroniikka (FY10)

Kemia

Kurssi 6: Kemian työkurssi (KE6)
Titraus, epäorgaaninen ja orgaaninen synteesi, lämpökemiallinen ja sähkökemiallinen työ, orgaaninen hapettumis-pelkistymisreaktio, ionin tunnistus- ja saostusreaktioita, epäorgaaninen kvalitatiivinen analyysi, työselostuksen laatiminen.

Kurssi 7: Kertauskurssi (KE7)
Kerrataan kemian kurssien keskeiset sisällöt.

Kurssi 8: Makromolekyylit (KE8)
Tutustutaan nykykemian saavutuksiin orgaanisessa kemiassa. Tutkitaan lähemmin joitakin makromolekyylejä esim. valkuaisaineita, polysakkarideja, muoveja jne.  Tutustutaan nykyaikaisiin analyysimenetelmiin esim. kromatografiaan, massaspektrometriaan. Tehdään kokeellisia töitä makromolekyyleillä.

Psykologia

Kurssi 6. Sosiaalipsykologia (PS6)
Kurssilla syvennetään sosiaalipsykologian tietoja sekä vahvistetaan opiskelijan itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja käytännön harjoitusten avulla. Sisältöjä ovat muun muassa: Sosiaalisen tiedon käsittely. Ihmisten väliset suhteet, attraktio ja altruismi. Toiminta pienryhmissä: roolit, normit, status ja kiinteys. Sosiaalinen vaikutus ja konformisuus ryhmässä. Ryhmien väliset suhteet ja joukkokäyttäytyminen. Sosiaalipsykologinen tutkimus.

Kurssi 7. Abikertaus (PSabi)
Kurssilla annetaan syventävää opetusta kursseilla 1-6 opiskelluista aiheista sekä harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja, mm. vastausten jäsentämistä ja kirjoittamista. Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka kirjoittavat psykologian ainereaalin. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Psykologia mukana myös: Psykologian tutkimuskurssi (TO2PS), Hyvinvointikurssi

Historia

Kurssi 7. Antiikin historian kurssi (HI7)
Tavoitteena on perehtyä mahdollisimman monipuolisesti antiikin ajan Kreikan ja Rooman maailmoihin. Vuorovuosin antiikin Kreikkaan ja Roomaan keskittyvällä kurssilla tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus syventyä antiikin ajan historiaan, opiskella Euroopan keskeistä aineellista ja henkistä kulttuuriperintöä sekä hahmottaa tältä pohjalta eurooppalaista kulttuuri-identiteettiä. Kurssin toteutuksessa pyritään painottumaan opiskelijalähtöisyyteen ja omatoimisuuteen. Lisäksi kurssin aikana harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa, eri lähdeaineistojen tulkintaa ja kokonaiskuvan rakentamista länsimaisen historian alkulähteistä.

Kurssi 8. Historian abikertaus (Hiabi)
Tun­neil­la opis­kel­laan his­to­ri­an aine­re­aa­lin vas­taus­tek­niik­kaa ja nor­maa­le­ja kurs­si­si­säl­tö­jä laa­jem­pia ko­ko­nai­suuk­sia. Li­säk­si ker­ra­taan ajal­li­ses­ti ja si­säl­löl­li­ses­ti kes­kei­sim­piä tee­mo­ja mm. van­ho­jen yo-ky­sy­mys­ten kaut­ta.

Historia mukana myös Tutkielmakurssilla

Yhteiskuntaoppi

Kurssi 5. Kansantalouden perusteita (YH5)
Kurssin tavoitteena on kansantaloustieteen peruskäsitteistön laajempi osaaminen. Kurssilla opiskellaan julkistalouden periaatteita ja haasteita sekä eurojärjestelmän toimivuutta osana Suomen rahataloutta. Kurssin tavoitteena on lisätä oppilaiden tietämystä talousasioista ja edistää valmiuksia hakeutua kaupallisen alan jatko-opintoihin. Kurssille osallistuminen edellyttää pakollisen taloustiedon kurssin YH 2:n suorittamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssikoe on läpäistävä hyväksytysti.

Kurssi 6. Yrittäjyyden perusteet ja käytännön yrittäjyys (YH 6)
Kurssilla opiskelijat tutustuvat yrittäjyyteen ja yrityksen perustoimintoihin. Kurssilla käytetään vaihtelevasti eri opetus- ja toimintamuotoja, yrittäjyyden perusteista aina käytännön suunnitelmiin. Kurssisisältöön kuuluvat myös erilaiset yritysvierailut ja asiantuntijaesitykset. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Kurssi 7. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan kurssi (YH 7)
Kurssi syventää yhteiskuntaopin pakollisilla kursseilla opittuja asioita. Opetusmateriaalina käytetään runsaasti ajankohtaismateriaalia ja opetellaan lukemaan erilaisia tilastoja ja graafisia kuvioita. Kurssilla vertaillaan Suomen ja muiden EU-maiden yhteiskunnallista ja taloudellista tilannetta. Lisäksi kurssilla valmistaudutaan yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoituksiin. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Yhteiskuntaoppi mukana myös: Aktiivinen kansalainen sekä Tutkielmakurssi.

Liikunta

Kurssi 6. Vanhat tanssit (LIT/LIP6)
Vanhojen tanssien harjoittelu ja esitys projektiluonteisena kokonaisuutena.

Liikunnan lukiodiplomi (LILD4), ks. Lukiodiplomit

Musiikki

Musiikki

Kurssit 5 ja 6. Musiikin projektikurssit (MU5 ja MU6)
Haluatko sinä olla mukana esiintymässä sekä suunnittelemassa musiikkiohjelmaa vuoden huipputapahtumiin: Lukion Linnanjuhliin ja Itsenäisyysjuhlaan? Jos haluat, niin MU5 ja MU6 eli musiikin projektikurssit ovat tarkoitettu juuri sinulle. Juhlaohjelma suunnitellaan ja valmistellaan molemmilla kursseilla. Kurssien opiskelijoista muodostetaan juhlabändejä. MU6 Kurssi on lyhyt, intensiivi- harjoittelujakso ennen Linnanjuhlia.  Kurssi toteutetaan palkkien ulkopuolella. Kursseille osallistuminen edellyttää jonkin verran perussoitto- ja /tai laulutaitoa.

Kurssi 7. Laulukurssi (MU7)
Laulukurssilla perehdytään äänenkäyttöön tekemällä erilaisia ja monipuolisia äänenkäyttö- ja hengitysharjoituksia. Kurssilla lauletaan yksi- ja moniäänisiä lauluja. Kurssin ohjelmisto on monipuolista, johon opiskelijat pääsevät vaikuttamaan. Kurssilla perehdytään myös mikrofonilaulamiseen. Kurssin aikana on mahdollisuus saada myös yksityistä lauluopetusta. Kurssin aikana esiinnytään, opiskelijoiden toiveet huomioiden, joko koulun tilaisuuksissa tai muussa projektissa. Kurssista ei anneta numeroarvostelua.

Kurssi 8. Biisintekokurssi (MU8)
Biisintekokurssilla tutustutaan biisintekemisen eri vaiheisiin: säveltämiseen, sanoittamiseen ja sovittamiseen. Kurssilla tarkastellaan erilaisten biisien rakenteita ja hyödynnetään opittua omissa kappaleissa. Kurssin tavoitteena on saada vähintään yksi biisi tehtyä alusta loppuun joko yksin tai pienessä ryhmässä.

Kuoro
Lahden yhteiskoulun kuoro kokoontuu viikoittain. Kuorossa kehitetään äänenkäyttöä, lauletaan moniäänisesti ja tutustutaan monipuoliseen lauluohjelmistoon. Kuoro osallistuu koulun toimintaan esiintymällä erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa. Opiskelija ansaitsee yhden kurssin osallistumalla kuoron toimintaan aktiivisesti vuoden ajan.

Orkesteri
Orkesteri osallistuu aktiivisesti koulun musiikkitoimintaan. Orkesteri harjoittelee lukuvuoden aikana periodiluonteisesti. Tärkeimpänä ja jokavuotisena projektina on vanhojen tanssien säestys. Lisäksi orkesteri tai osa sitä harjoittelee ohjelmistoa koulun muihin tapahtumiin. Ohjelmisto on monipuolinen. Opiskelija saa yhden kurssin osallistumalla lukuvuoden ajan orkesterin toimintaan.

Musiikin lukiodiplomi
Lukion aikana on mahdollista suorittaa Opetushallituksen ohjeistuksen mukainen musiikin lukiodiplomi. Musiikkidiplomi edellyttää neljää suoritettua lukion musiikin kurssia ja diplomia on mahdollista tehdä projektikurssien yhteydessä. Musiikin diplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikinopiskelu.

Musiikki mukana myös Hyvinvointikurssilla.

Kuvataide

Kurssi 5. Tekstiilitaide (KU5)
Miten kangasta painetaan? Voinko suunnitella oman esiintymisasuni? Voiko kangasta kovettaa veistokseksi? Tehdään poikkitaiteellisia kokeiluja valmistekstiileihin ja kankaisiin. Otetaan kankaasta kaikki irti maalaten, painaen ja vaikka spreijaten.

Kurssi 6. Maalaustaide (KU6)
Ehdinkö koskaan maalaamaan öljyvärityön? Miten akvarelleilla oikeasti maalataan? Maalauskurssilla on harmoniaa ja aikaa vain maalaamiseen. Rento ja rauhallinen kurssi, joka pohjautuu omiin ideoihin ja toiveisiin.

Kurssi 7. Savityöt (KU7)
Miten oppisin muovailemaan? Voiko savesta tehdä muotokuvan? Mikä ihmeen levytekniikka? Sormet saveen ja muotoja etsimään. Millainen on minun muotokieleni. Mukavia ja rentouttavia harjoituksia sekä opastusta eri tekniikkoihin.

Kurssi 8. Kuvataiteen tanssikurssi (KU8)
Kuulostaako hullulta? Miten ilmaan piirtäminen muuttuukin tanssiksi? Visualisoi lempimusastasi taideteos. Rentoja kuvallisia /kehollisia harjoituksia kynällä ja ilman.

Kurssi 9. Käsivarapiirustus (KU9)   
Haluaisitko oppia kunnolla piirtämään? Olisiko sinusta mukava mennä erilaisiin ympäristöihin luonnoslehtiön kanssa? Miten se perspektiivi nyt menikään? Lehtiö kainaloon ja mars matkaan. Ryhmä käy piirtämässä Lahden ympäristössä mielenkiintoisia kohteita. Piirustustaito kehittyy – sitä tarvitaan aina!

Kurssi 10. Kuvita ja kuvaa koneella (KU10)
Haluaisitko kehittyä valokuvaajana? Olisiko sinusta kiva tehdä oma julkaisu tai kuvata vaikka animaatioleffa? Oletko valmis yrittämään? Tekemällä oppii ja vertailemalla kehittyy. Työpaja, jossa tiimi auttaa ja ideoi yhdessä tietä oivaltamaan oman ilmaisusi ihmeellisyyden.

Kuvataiteen lukiodiplomi
Lukiossamme voit suorittaa Kuvataiteen lukiodiplomin Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten tehtävien ja ohjeiden perusteella. Diplomikurssi kannattaa suorittaa opintojen loppuvaiheessa, koska ennen kurssille osallistumistasi sinulla tulee olla suoritettuna vähintään neljä kuvataidekurssia. Lukiodiplomitehtävät vaativat itsenäistä ajattelua sekä edeltävien kuvataidekurssien tietojen, taitojen ja tekniikoiden hallintaa. Diplomitehtävät suoritetaan ilman opettajan ohjausta.

Lukuaineiden lisäksi tarjolla on muutakin hyödyllistä ja virkistävää

Valinnaisainekursseilla täydennät valtakunnallisia ja koulukohtaisia kurssivalintojasi. Valinnaisainevalikoimaamme kuuluvat mm. vieraat kielet sekä tietotekniikan, tähtitieteen, ilmaisutaidon ja kotitalouden kursseja. LYK:n erikoisuuksia ovat eräkurssi ja liikennekasvatuskurssi.

Lue valinnaisaineiden kuvaukset alta.

Valinnaiset kielet

Ranska, saksa, espanja ja venäjä
Valinnaisia kieliä on valittavana B2-kielet saksa ja ranska sekä B3-kielet saksa, ranska, espanja ja venäjä. B2-kielet ovat peruskoulun 8. luokalla aloitettuja kieliä, B3-kielet ovat lukiossa aloitettavia vieraita kieliä. Voit siis jatkaa lukiossa jo aloittamasi kielen opintoja tai aloittaa kokonaan uuden kielen opiskelun. Kaikki valinnaisen kielen kurssit luetaan valtakunnallisiksi syventäviksi kursseiksi. Vieraaan kielen opiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä, joten jos päätät aloittaa vieraan kielen opiskelun, valitse yhtä kieltä aina vähintään kahden kurssin verran. Useamman kurssin opiskelusta höydyt itsekin enemmän!

Tietotekniikka

Tietotekniikka
Lukio-opiskelu sisältää runsaasti omatoimista työskentelyä, josta usein tuotetaan esimerkiksi raportti ja työseloste. Tietokone on tässä työssä hyvä apuväline, kunhan sen käytön ensin opettelee.

Lahden yhteiskoulun lukiossa tietotekniikan opetus on toteutettu moduuleina. Kolmen moduulin suoritus vastaa yhtä kurssisuoritusta. Moduulit voi suorittaa melkein missä järjestyksessä tahansa. Moduulit suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina tai lähiopetuksena. Jokaisen moduulin alussa on yksi pakollinen lähiopetustunti, jossa käydään läpi moduulin yleiset asiat. Moduulit sisältävät mm. tietokoneen peruskäyttöä kuten Internet, tiedonhaku ja perusohjelmat, tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa, esitysgrafiikkaa, kuvankäsittelyn alkeita, Internet-sivujen tekoa, kymmensormijärjestelmän harjoittelua, ohjelmoinnin alkeita ja multimediaominaisuuksia.

Tähtitiede

Tähtitiede
Kurssilla käydään läpi tähtitieteen perusteita. Aurinkokunnasta tehdään esitelmät, jotka pidetään kurssin alkupuolella. Tähtitaivas, keskeisimpien tähtikuvioiden tunnistaminen ja erilaiset tähdet ja niiden elämänkaari käydään läpi. Myös galakseja ja maailmankaikkeutta käsitellään sekä pohditaan maapallon ulkopuolisen elämän mahdollisuutta. Kurssin aikana pyritään osallistumaan johonkin tähtitieteelliseen tapahtumaan tai käydään kuuntelemassa jokin esitelmä sekä vieraillaan tähtitornissa.

Ilmaisutaito

Ilmaisutaito

Kurssi 1: Luovasta ilmaisusta improvisaatioon
Haluatko vahvistaa omaa esiintymisvarmuuttasi erilaisten leikkien, pelien, improvisaatio-, rentoutus- ja liikeharjoitusten avulla? Tervetuloa ilmaisutaitokurssille! Kurssilla voi turvallisesti ryhmässä opetella välitöntä ilmaisua, rohkeutta heittäytyä tilanteisiin ja iloista mokaamista – kaikki arjessa tarvittavia taitoja. Jännitetään vähemmän ja ilmaistaan enemmän!

Kurssi 2: Näyttämötyö 1
Näyttämötyönkurssilla pääset muuttamaan kirjoitetun tarinan näyttämöllä esitettävään muotoon. Teatteriesityksen suunnittelu pitää sisällään monenmoista: äänen ja kehon käytön harjoittelua, teatterin ilmaisukielen ja näyttelijäntyön luonteenomaisten piirteiden tarkastelua, näyttämöllisten tilanteiden improvisointia, roolien rakentamista sekä lavastuksen, puvustuksen, maskeerauksen, valojen jne. suunnittelua. Kaikki teatteriesityksen suunnittelusta kiinnostuneet kurssille mukaan!

Eräkurssi

Eräkurssi
Eräkurssilla opitaan retkeilyn ja vaeltamisen perustaitoja. Niihin kuuluvat mm. eräretken suunnittelu, varusteet, maastossa liikkuminen, suunnistus, ensiapu, luonnontuntemus sekä tulenteko ja retkiruokien valmistus. Kurssin aikana tutustutaan Vekaranjärven varuskuntaan ja kalustoon sekä vaelletaan viikonloppu Repoveden kansallispuistossa teltassa yöpyen.

Tekstiilityö

Tekstiilityö
Lukion tekstiilityö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää luovuuttaan sekä taiteellisia ja käsityöllisiä taitojaan. Opiskelija voi syventää perusopetuksessa oppimiaan asioita erilaisten käsityötekniikoiden parissa. Käsityö on soveltava ja avaruudellista hahmottamiskykyä kehittävä käytännön oppiaine, jonka keinoin opiskelija voi luovasti kokeilla omia rajojaan ja oppia hyödyllisiä ja käytännönläheisiä taitoja tulevaa elämää varten. Tekstiilityön opiskelu lukiossa lähtee opiskelijan omista tavoitteista ja suunnitelmista, joita työstetään vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden, opettajan ja muun ympäristön kanssa. Tekstiilityö pyrkii ohjaamaan oppilaita rajoja rikkovaan luovaan ilmaisuun, jonka pohjana on perustekniikoiden hallitseminen, ekologisuus, taloudellisuus, kulttuuri, kansainvälisyys ja historia.

Tekstiilityötä voi valita kahden kurssin verran.

Kotitalous

Kotitalous
Lukion kotitalouskurssilla voit päivittää kotitaloudellisia tietojasi ja taitojasi ravitsemuksen, elintarviketiedon ja kodinhoidon alueelta. Kurssi toteutetaan työkurssina ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisällön ja etenkin käytännön sovellusten suunnitteluun. Kurssin tavoitteena on keventää teoriapainotteista opiskelua ja antaa vinkkejä tulevaan opiskelijan arkeen.

Opiskelutaito

Opiskelutaito
Opiskelun suunnittelu ja ajankäyttö. Muisti ja muistaminen. Opiskelulukemisen tekniikkaa. Nopea lukemisen harjoittelua, testejä ja käyttötarkoitus. Muistiinpanotekniikat, jäsentäminen, tiivistäminen olennainen-epäolennainen. Testejä: millainen oppija olen? Miten opin? Oma opiskelutyyli ja analysointi. Oppiainekohtaisia harjoituksia ja ohjeita. Kokeisiin valmistautuminen ja toimiminen koetilanteessa. Jännittämisestä ja rentoutumisesta. Kurssiin kuuluu kaksi kirjallista tehtävää, jotka on suoritettava hyväksytysti.

Liikennekasvatus

Liikennekasvatus
Kurssilla opiskellaan kuljettajatutkintoon vaadittavat teoriaopinnot ja suoritetaan SPR:n ensiapukurssi 1. Autokoulun teoriaopetuksen (16 x 45 min) antaa Lahden seudun autokoulu, jonka kautta voi suorittaa myös ajoharjoittelun ajokortin saamiseksi. Ajoharjoittelun opiskelija maksaa itse. Autokoulun opetus tapahtuu pääosin autokoulun omissa tiloissa. Ensiapukurssin kouluttajana toimii Finnmedica Oy. EA I-kurssin laajuus on 16 x 60 min. Opetus tapahtuu koulun tiloissa.

Lukiodiplomit

Lukiodiplomin suorittamalla opiskelija saa mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lahden yhteiskoulun lukiossa voi suorittaa musiikin, käsityön, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomit. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja  ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista taide-ja taitoaineiden osalta.

Opetushallitus on vahvistanut valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja  todistuksen muodon. Osassa lukiodiplomeista tehtävät vaihtuvat vuosittain, tehtävät julkaistaan Opetushallituksen Internet-sivuilla loppukeväästä.

Teemaopinnot

TO1: Monitieteellinen ajattelu

Ajattele enemmän – kirjoita paremmin (TO1-1)
Kurs­si on tar­koi­tet­tu abiturienteille ky­nän he­rät­te­lyk­si ke­sän jäl­keen en­nen var­si­nai­sia äidinkielen YO-prep­paus­kurs­se­ja ÄI8 ja ÄI9. Kurs­sin tar­koi­tuk­se­na on yh­dis­tää vaih­te­le­vin työ­ta­voin äi­din­kie­len ja fi­lo­so­fi­an tie­to­ja ja tai­to­ja, ja si­säl­tö rää­tä­löi­dään osal­lis­tu­jien toi­vei­den mu­kai­ses­ti. Kurs­sis­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä.

Muuttuva sää ja ilmasto (TO1-2)
Kurssilla tutustutaan ilmakehän fysiikkaan, säätilaan vaikuttaviin tekijöihin Suomessa ja maailmalla sekä sääennusteiden laatimiseen. Keskeisiä ja ajankohtaisia teemoja ovat myös ilmastonmuutos sekä sen syyt, seuraukset ja hillitsemismahdollisuudet. Kurssin monitieteiset teemat liittyvät fysiikkaan, maantieteeseen ja biologiaan. Kurssiin kuuluu asiantuntija- ja opintovierailuja. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Hyvinvointikurssi (TO1-3)
Kurssin tavoitteena on vahvistaa lukiolaisen hyvinvointia. Hyvinvointia ja sen ylläpitämistä lähestytään liikunnan, musiikin, terveystieteen ja psykologian näkökulmista. Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia, mutta osallistujilta ei edellytetä erityisiä tietoja tai taitoja ko. aloilta.  Tärkeintä on oppia tunnistamaan keinoja, joiden avulla jaksaa niin ulkoisten kuin sisäistenkin paineiden, kiireen ja stressin keskellä. Kurssilla käytettävät työtavat valitaan opiskelijaryhmän toiveiden mukaisesti. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

TO2: Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla

Historian tutkielmakurssi (TO2HIYH)
Tutkielmakurssi on tar­koi­tet­tu tut­kiel­mien to­teut­ta­mi­seen. Tut­kiel­mien ai­heet va­li­taan his­to­ri­an ja yh­teis­kun­ta­opin alu­eel­ta. Kurs­sin voi suo­rit­taa va­lit­se­mal­la jon­kin it­se­ään kiin­nos­ta­van tut­ki­mus­ai­heen, jota al­kaa tut­kia opet­ta­jan oh­jauk­ses­sa. Tut­ki­mus­ta voidaan teh­dä myös pie­nis­sä ryh­mis­sä.

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (TO2GE)
Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. Kurssista saa numeroarvosanan.

Psykologian tutkimuskurssi (TO2PS)
Kurssilla tehdään (yksin tai ryhmässä) pienimuotoinen empiirinen tutkimus, jonka aihe voi olla esimerkiksi kehitys-, sosiaali-, persoonallisuus- tai kognitiivisen psykologian alalta. Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu psykologisen tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin käytännössä ja saa näin valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen esimerkiksi jatko-opintoja varten. Tutkimustulosten analysoinnissa voidaan käyttää laadullisia tai tilastomatemaattisia menetelmiä. Tutkimuksesta laaditaan raportti, jota käsitellään ryhmän yhteisissä istunnoissa kurssin lopussa. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

TO3: Osaaminen arjessa

Kansainvälisyyskurssi (TO3KV)
Kurssilla tutustutaan vuosittain valittavaan teema-alueeseen mahdollisimman monipuolisesti muun muassa maantieteen, historian, kuvataiteen ja musiikin oppisisältöjen avulla. Kurssin kuluessa opiskellaan teema-alueen kulttuurin piirteitä, kuten kieltä ja ruokakulttuuria, myös käytännössä. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Aktiivinen kansalainen (TO3AK)
Kurssi mahdollistaa tutustumisen erilaisiin kansalaisjärjestöihin sekä vapaaehtoistyöhön. Lisäksi tutustutaan Suomen asemaan kansainvälisenä toimijana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Liikennekasvatus (TO3LK)
Kurssilla opiskellaan kuljettajatutkintoon vaadittavat teoriaopinnot ja suoritetaan SPR:n ensiapukurssi I. Autokoulun teoriaopetuksen (16 x 45 min) antaa Lahden seudun autokoulu, jonka kautta voi suorittaa myös ajoharjoittelun ajokortin saamiseksi. Ajoharjoittelun opiskelija maksaa itse. Autokoulun opetus tapahtuu pääosin autokoulun omissa tiloissa
Ensiapukurssin kouluttajana toimii Finnmedica Oy. EA I-kurssin laajuus on 16 x 60 min. Opetus tapahtuu koulun tiloissa.

 

Lukion opiskelijakunnan hallitus

Lahden yhteiskoulun lukiossa toimii oppilaskunnasta muodostettu lukion opiskelijakunnan hallitus. Hallitukseen valitaan joka syksy uudet jäsenet, mutta toimintaan voi lähteä mukaan ympäri vuoden. Hallitus koostuu aktiivisista opiskelijoista, jotka kukin omalla tavallaan tuovat panoksensa toimintaan.

Hallitus järjestää ympäri vuoden erilaisia tapahtumia kouluarjen ohella oppilaiden iloksi. Jäsenet tekevät yhteistyötä muiden hyväksi, ja tiiviissä porukassa myös hyvä ryhmähenki muodostuu lähes välittömästi. Tavallisimpia tapahtumia ovat aina palautuspäivänä järjestettävä kahvila, jossa opiskelijat voivat ostaa edullisesti vähän piristystä koulupäivään, oli se sitten makeaa tai suolaista.

Myös Yhteiskoulun perinteisissä Linnanjuhlissa on hallituksen suuri työpanos mukana. Kouluarjen ohella tulee eteen myös muutamia teemapäiviä, esimerkiksi halloweenina ja ystävänpäivänä hallitus on perinteisesti keksinyt pientä iloa. Lukion opiskelijakunnan hallitus tapaa noin kerran kuukaudessa ja toimii linkkinä opettajien ja opiskelijoiden välillä. Hallituksen toiminnassa jokainen saa olla yhtä paljon mukana, ja siellä karttuvat organisoinnin sekä ryhmätyöskentelyn taidot. Hallituksen toiminnasta saa myös hyviä ystäviä, joten se on oikea paikka jokaiselle!

Tutor-toiminta

Lukion alkaessa uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan toisiinsa Pajulahti-päivässä. Päivän vetäjinä toimivat koulutetut opiskelijatutorit, jotka hauskojen leikkien, pelien ja yhdessä tekemisen kautta tutustuttavat uudet opiskelijat toisiinsa, tutoreihin ja ryhmänohjaajiin. Tutorit myös tukevat uusia opiskelijoita lukion alkaessa mm. neuvomalla lukujärjestysten teossa ja tutustuttamalla talon tapoihin. Tutorien kautta uudet opiskelijat myös tutustuvat vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin. Tutorit saavat toiminnastaan yhden lukiokurssin, mutta myös paljon uusia ystäviä, kokemuksia ja elämyksiä. Ehkäpä juuri siksi tutor-toiminta on meillä niin suosittua!

Viihtyisät ja ajanmukaiset tilat

Lukion oppitunnit pidetään pääsääntöisesti koulun vuonna 1899 valmistuneessa rakennuksessa, jonka koulun oppilaat nimesivät 1950-luvulla ”Museoksi”. Nimestään huolimatta Museo on ajanmukaisesti varustettu ja vanhan koulurakennuksen ilmapiiri tekee siitä viihtyisän oppimisympäristön. Museo on opiskelijoidemme ylpeydenaihe!

Uudemmassa koulurakennuksessa, ”Siivessä” ovat liikuntatilat, kirjasto, ruokasali ja erikoisluokat, mm. kielistudio sekä luokat fysiikan, kemian, biologian ja tietotekniikan opetusta varten.

Modernia tekniikkaa

Viihtyisien tilojen lisäksi koulullamme on käytössä nykyaikaista opetustekniikkaa, kuten älynäytöt tai dataprojektorit, dokumenttikamerat ja tietokoneet, jotka löytyvät jokaisesta luokasta. Koululla on myös useita opiskelijoiden käytössä olevia tietokoneita ja koulun WLAN-yhteyttä voi hyödyntää myös omalla läppärillä, täppärillä tai muulla medialaitteella. Koulun edistyksellinen tieto-ja viestintätekniikka on myös opiskelijoidemme hyödynnettävissä. Esimerkiksi ammattitasoiset kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmat ovat opiskelijoiden käytössä koulun tietokoneilla kuvataiteen opetuksessa tai muissa projekteissa. Monia opiskelussa käytettyjä sovelluksia on mahdollista saada kotikoneisiin tai käyttää suoraan pilvipalveluna. Koulussa on käytössä myös monia sähköisiä materiaaleja tukevia ympäristöjä.

Koulun juhlissa oman tunnelmansa tuovat ammattimainen äänentoisto- ja valotekniikka.

Opintosuunnitelma ja kurssikuvaukset 2019

Opintosuunnitelmakortille tehdään kurssien esivalinta koko lukiota ajatellen. Valintoja täsmennetään lukion alkaessa ja opiskelun aikana. Lukion opintoryhmien muodostamista varten on oleellista tehdä tärkeät valinnat pitkän tai lyhyen matematiikan välillä sekä opiskeltavien kielten osalta.

Lahden yhteiskoulun lukion opintosuunnitelma, Yleislinja 2019

Lahden yhteiskoulun lukion opintosuunnitelma, Yhteiskunta- ja talouslinja 2019

Lukion oppimäärä on vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 on oltava valtakunnallisia syventäviä kursseja. Kursseja on hyvä valita hieman yli pakollisen 75 kurssin.

Lahden yhteiskoulun kurssit 2019-2020

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Kirsi-Marja Lagerstam
Matkapuhelin: 044 488 5564
e-mail: kirsi-marja.lagerstam[at]lyk.fi

Opinto-ohjaaja Mika Lehtolainen
Matkapuhelin: 044 488 5567
e-mail: mika.lehtolainen[at]lyk.fi

Opinto-ohjaaja Kaisa Vedenpää
Matkapuhelin: 044 488 5566
e-mail: kaisa.vedenpaa@lyk.fi

Rehtori Markku Moisala
Matkapuhelin: 044 088 5500
e-mail: markku.moisala[at]lyk.fi

Lahden yhteiskoulun toimisto
puhelin: 03 876 900
e-mail: info[at]lyk.fi

Lähetä ystävällesi LYK-postikortti!

Lahden yhteiskoulun lukion esitteestä tutut postikortit voi lähettää kätevästi ystäville sähköisinä e-postikortteina. Tutustu 11 erilaiseen korttiin täällä.