Tule opiskelemaan Lahden yhteiskoulun peruskouluun!

Opiskelu Lahden yhteiskoulussa aloitetaan muista Lahden seudun kouluista poiketen kuudennelta luokalta. Oppilaita otetaan Lahden yhteiskouluun hakumenettelyn perusteella kuvataide- ja musiikkipainotteiselle 6. luokalle sekä lisäksi matemaattis-luonnontieteellispainotteista opetussuunnitelmaa noudattavalle 7. luokalle vuodesta 2017 alkaen. Lisäksi yleisopetuksen luokille otetaan oppilaita oppilaaksiottoalueelta.

Hakuohjeet mm. hakupaperit ja ohjeet valintakokeeseen kohdasta Hakuohjeet ja -lomakkeet.

Lahden yhteiskoulussa noudatettavat tuntijaot:

yleisopetuksen luokkien tuntijako (1.8.2016 alkaen)
matemaattis-luonnontieteellisen luokan tuntijako (1.8.2016 alkaen)
kuvataideluokan tuntijako (1.8.2016 alkaen)
musiikkiluokan tuntijako (1.8.2016 alkaen)

Opiskelu Yhteiskoulussa

Yhteiskoulussa opetuksesta huolehtivat kuudennelta luokalta lähtien kuhunkin aineeseen erikoistuneet aineenopettajat. Pitkänä vieraana kielenä Yhteiskoulussa opiskellaan englantia ja saksaa. Kaikki luokat opiskelevat jaksojärjestelmässä. Tämä merkitsee sitä, että lukuvuosi on jaettu lukion tapaan viiteen jaksoon, joille laaditaan omat lukujärjestykset. Tämä järjestely mahdollistaa oppiaineiden opiskelun keskittämisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Opintososiaaliset edut ja koulumatkaliput

Lahtelaiset oppilaat saavat Lahden yhteiskoulussa samat opintososiaaliset edut kuin kaupungin kouluissa. Oppilas on oikeutettu matkalippuun, jos Lahden yhteiskoulu on hänen lähikoulunsa ja koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä. Muussa tapauksessa huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Luokanvalvojat

Jokaisella luokalla on oma luokanvalvoja. Luokanvalvoja on oppilaan lähiope, jonka tehtäviin kuuluvat mm. oppilaiden opastaminen koulun käytänteisiin, ohjaaminen koulunkäyntiin, elämäntilanteeseen ja luokan sosiaalisiin tilanteisiin littyvissä asioissa, tiedottaminen tärkeistä asioista sekä yhteydenpito oppilaan vanhempiin tarvittaessa. Oppilaat tapaavat luokanvalvojan viikoittain luokanvalvojan tuokiossa ja jakson päättyessä luokanvalvojan tunnilla.

Oppilashuolto

Koulussamme on kokonaisvaltainen käsitys oppilashuoltotyöstä. Niinpä hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen kuuluu koko kouluyhteisölle, niin koulun kaikille työntekijöille kuin myös itse oppilaille. Oppilaat voivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin mm. oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan kautta. Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä tärkeissä kysymyksissä voi aina kääntyä luokanvalvojan, opon tai aineenopettajan puoleen. Opot ovat apuna myös valinnaisainevalinnoissa, työelämään tutustumisjaksoissa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Oppimisen ja erityisesti lukiasioiden tukena ja selvittelijänä koulussamme on erityisopettaja. Asiasta kuin asiasta voi keskustella lisäksi koulupsykologin ja terveydenhoitajan kanssa. Oppilashuoltoon liittyy myös kiusaamista vastustava KiVa-koulu hanke ja KiVa-tiimi.

Lahden yhteiskoulun oppilashuollon henkilökuntaan kuuluvat  kouluterveydenhoitaja Melina Lahtinen-Köppä, erityisopettajat Aku Aho ja Kirsi Lammassaari, koulupsykologi Lari Laakkonen, klinikkaopettaja Marko Majaniemi ja koulukuraattori Nina Lahtinen. Lue lisää Lahden yhteiskoulun oppilashuollosta.

KiVa-koulu

Lahden yhteiskoulu on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, jonka tavoitteena on ehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen tehokkaasti. Oppilaille kerrotaan kiusaamisen vastaisesta koulusta heti lukuvuoden alussa. Seitsemäsluokkalaisille järjestetään lukuvuoden aikana neljä teemaa, joista ensimmäiset teematunnit pidetään 1. jaksossa opo -tunneilla luokanvalvojan kanssa. 7.-luokkalaisten oma luokanvalvoja on mukana kaikilla teematunneilla.

KiVa-tiimi puuttuu esille tuleviin kiusaamistapauksiin. Kiva-tiimiin kuuluvat koulupsykologi Lari Laakkonen, peruskoulun opinto-ohjaaja Mikko Myllylä, klinikkaopettaja Marko Majaniemi sekä lehtorit Maarit Koskinen ja Mira Veteläinen.

KiVa-kouluun voi tutustua tarkemmin ohjelman kotisivuilla www.kivakoulu.fi

Kerhotoiminta

Lahden yhteiskoulussa on koulupäivien jälkeen toteutettavaa kerhotoimintaa, joka on tarkoitettu pääasiassa 6. luokkalaisille, mutta kerhoihin saavat osallistua myös muiden luokka-asteiden oppilaat. Kerhojen tapaamiset ovat iltapäivisin koulun tiloissa, yleensä kerran viikossa tai kahdessa viikossa muutaman tunnin kerrallaan. Kerhojen ohjaajina toimivat Lahden yhteiskoulun opettajat ja tällä hetkellä toimivia kerhoja ovat ilmaisutaito-, käsityö-, kotitalous-, musiikkiteknologia- ja bändikerho. Kerhot aloittavat toimintansa syksyisin ja aloituksesta tiedotetaan oppilaille.

Yleisopetuksen luokat

Opiskelu Lahden yhteiskoulussa aloitetaan kuudennelta luokalta. Yleisopetuksen luokille oppilaat tulevat oppilaaksiottoalueelta. Vapaille oppilaspaikoille otetaan oppilaita hakemusten perusteella. Varsinaista oppilashakua ei 7.–9. luokille järjestetä. Hakemuslomakkeet löytyvät ”Hakuohjeet ja -lomakkeet” -välilehdeltä.

Yleisopetuksen luokilla noudatetaan valtakunnallista opetussuunnitelmaa, mutta lisäksi Lahden yhteiskoulussa on kaikille pakollisena yksi kurssi tietotekniikkaa kuudennella luokalla. Luokkien oppilasmäärät on pyritty pitämään pieninä, tavallisimmin luokkien koko on noin 16–18 oppilasta.

yleisopetuksen luokkien tuntijako (1.8.2016 alkaen)

Painotettu opetus

Lahden yhteiskouluun voi hakea vuonna 2017 sekä kuudennelle kuvataide- ja musiikkipainotteista opetussuunnitelmaa noudattavalle luokalle että matemaattis-luonnontieteellispainotteista opetussuunnitelmaa noudattaville 7. luokalle.

Kuvataideluokat

Kuvaluokilla luovuus päästetään valloilleen!

Lahden yhteiskoulun kuvataidepainotteiset luokat perustettiin vuonna 1971. Siitä lähtien Lahden yhteiskoulun peruskoulussa on voinut opiskella kuvataidetta laajennetun oppimäärän mukaisesti. Kuvataideluokilla syvennytään taiteen maailmaan perusteellisemmin kuin tavallisilla luokilla ja käytetään monipuolisempia ja vaativampia tekniikoita. Kuvataideluokat tekevät usein myös erilaisia retkiä.

Kuva-luokalle pyritään pääsykokeiden kautta. Pääsykokeessa testataan sekä piirustus- että maalaustaitoa. Pääsykokeessa arvioidaan teknisen osaamisen lisäksi myös esimerkiksi persoonallista ilmaisua ja mielikuvituksen ja värien käyttöä. Kuva-luokkien oppilaat ovat usein jo valmiiksi kuvataiteellisesti harrastuneita, mikä mahdollistaa tavoitteellisen ja vaativankin työskentelyn kuvataiteen oppitunneilla.

Kuvataideluokkien toiminta näkyy päivittäin koulumme arjessa, sillä kuva-luokkien oppilaiden töitä voi ihastella koulumme vitriineistä. Juhlapäivinä kuvataide saa usein vastuulleen juhlatilojen koristelun järjestämisen. Kuvataideopettajien Helene Kuokan, Pirjo Marjomäki-Carluccion ja Hannu Polkutien yhteinen taiteellinen valtakunta on Museoksi kutsutun lukiorakennuksen ylin kerros eli Taivas. Taivaan viistojen kattoikkunoiden kautta siivilöityvä valo saa opetustilan vaikuttamaan todelliselta taideateljeelta. Luokkatilojen lämmin, kodinomainen ja taiteellisia yksityiskohtia pursuileva tunnelma herättää varmasti inspiraatiota nuorissa taiteilijoissamme.

kuvataideluokan tuntijako (1.8.2016 alkaen)

Kuvataiteen valintatesti ja pisteytys 2017

Matemaattis-luonnontieteelliset luokat

Luma-luokilla syvennytään luonnontieteisiin

Lahden yhteiskoulun matemaattis-luonnontieteelliset luokat perustettiin vuonna 1996.

Luma-luokalla opiskellaan luonnontieteitä eli matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa sekä osin myös biologiaa ja maantietoa laajennetun oppimäärän mukaan. Laajennettu oppimäärä tarkoittaa matematiikan kohdalla sitä, että matematiikkaa opiskellaan syvällisemmin kuin tavallisella luokalla ja opiskeluun kuuluu myös ylimääräisiä matematiikan osa-alueita. Esimerkiksi yhdeksännen luokan keväällä luma-luokkalaiset opiskelevat usein jo lukion pitkän matematiikan ensimmäisten kurssien asioita. Fysiikassa luma-luokkalaiset opiskelevat tavallisen opetussuunnitelman lisäksi esimerkiksi tähtitiedettä. Biologiassa ja maantiedossa tunteja ei ole sen enempää kuin tavallisilla luokillakaan, mutta oppisisältöjä opiskellaan hivenen tavallista syvällisemmin.

Luma-luokilla oppilaat pääsevät myös toteuttamaan erilaisia luonnontieteisiin liittyviä projekteja, retkiä ja vierailuja, joihin tavallisilla luokilla ei olisi mahdollisuutta. Matematiikkaan liittyy myös monia kilpailuja, joihin luma-luokkalaiset osallistuvat aktiivisesti. Sellaisia ovat valtakunnallinen Peruskoulun matematiikkakilpailu, kansainvälinen matematiikan Kenguru-kilpailu sekä pohjoismainen MatCup-kilpailu. Koulumme luma-luokat ovat menestyneet kilpailuissa erinomaisesti.

Fysiikan oppitunneilla järjestetään yhdeksäsluokkalaisille joka vuosi vierailuretki Helsingin yliopiston tähtitieteen laitokselle. Onpa silloin tällöin käyty koko luokan voimin tarkastelemassa empiirisesti oikeaakin tähtitaivasta. Kemiaan liittyy puolestaan 8.luokalla toteutettava Teollisuus tutuksi -kurssi, jonka puitteissa vieraillaan aina jossakin teollisuuslaitoksessa tai firmassa. Viime aikoina vierailuja on tehty esimerkiksi vedenpuhdistamolle, jätelaitokselle ja Kuusakoski Oy:n.

Syksystä 2017 alkaen seitsemännestä luokasta starttaavalle luma-luokalle voi pyrkiä kuka tahansa matematiikasta ja luonnontieteestä kiinnostunut kuudennen luokan oppilas. Luma-luokalle valitaan joka vuosi 32–36 oppilasta. Kiinnostus on ollut joka lukuvuosi suurta ja enimmillään hakijoita on ollut jopa 130.

Lahden yhteiskoulun ja Lahden kaupungin Salpausselän peruskoulun matemaattis‐luonnontiedepainotteisten luokkien opetus alkaa seitsemännellä vuosiluokalla. Molempien koulujen LUMA‐opetukseen haetaan yhteisessä haussa, jonka valintatesti on myös yhteinen. Valintatesti pidetään Lahden yhteiskoulun juhlasalissa keskiviikkona 1. helmikuuta 2017 klo 13.00‐15.00.

Valintatesti on kaikille hakijoille pakollinen. Valintatesti sisältää kaksi osiota: Matematiikka‐osion ja Luonnontiede‐osion, joiden perusteella muodostetaanjokaisen LUMA‐luokalle pyrkivän hakupisteet seuraavasti: Matematiikka‐osio max. 40 p ja Luonnontiede‐osio max. 40 p. Nämä pisteet lasketaan yhteen. Valintatestin maksimipistemääräksimuodostuu 80 pistettä.

matemaattis-luonnontieteellisen luokan tuntijako (1.8.2016 alkaen)

Matemaattis-luonnontieteellisen valintatesti ja pisteytys 2017

Esimerkkitehtävä matemaattisesta ongelmanratkaisusta

Musiikkiluokat

Lahden yhteiskoulussa on ollut musiikkiluokkia jo vuodesta 1969.

Musaluokalle voi hakea kuka tahansa peruskoulun viidesluokkalainen. Hakija voi olla lahtelainen tai lähikuntien asukas. Musaluokalle pääsyyn vaikuttavat todistuksen keskiarvo sekä valintakoe.

Musaluokalle pyrkivät osallistuvat valintakokeeseen, johon kuuluu myös laulunäyte. Tämän lisäksi hakija voi soittaa omalla instrumentillaan vapaavalintaisen kappaleen. Opettajista koostuva valintakokeen raati valitsee valintakokeiden ja todistuksen perusteella uudelle musaluokalle oppilaat.

Musaluokkalaiset opiskelevat koulun musiikkitunneilla samat asiat kuin muutkin, mutta perusteellisemmin. He esimerkiksi opiskelevat musiikin teoriaa laajemmin kuin tavalliset luokat. Musaluokkalaiset myös soittavat tunneilla bändisoittimilla pienissä bändeissä sekä harjoittelevat moniäänistä laulamista. Musaluokkalaisilta odotetaan oppitunneilla oma-aloitteisempaa ja itsenäisempää toimintaa kuin tavallisten luokkien oppilailta.

Musaluokkalaiset osallistuvat ahkerasti koulun juhliin. Joka juhlan musiikkiosuudesta vastaa aina tietty luokka-aste, esim. joulujuhlan musiikista vastaa 8musa.

Musaluokkalaiset järjestävät ahkerasti musailtoja, joissa he esiintyvät yleisölle sekä pienemmissa bändeissä että koko luokka yhdessä. He esittävät juhlasalin lavalla cover-kappaleita sekä yhteislauluja. Musailtojen yleisöksi ovat tervetulleita kaikki opettajat, oppilaat, ystävät sekä sukulaiset.

Muuten musaluokkien toiminta on hyvin luokkakohtaista. Jotkut musaluokat ovat tehneet oman levyn tai musikaalin. Lisäksi musaluokkalaiset voivat osallistua koulun kuoron tai orkesterin toimintaan.

musiikkiluokan tuntijako (1.8.2016 alkaen)

Musiikin valintatesti ja pisteytys 2017

Infotilaisuudet

  • Keskiviikkona 11.1.2017 klo 18  infotilaisuus peruskoulun 6. ja 7. luokalle pyrkiville ja vanhemmille

Hakuohjeet

Lahden yhteiskouluun haetaan kuudennelle luokalle. Hakea voivat kaikki peruskoulun viidennen luokan oppilaat kotikunnasta riipumatta. Perusopetuksesta Lahden kaupungin kanssa tehty sopimus rajoittaa kouluun otettavien lahtelaisten oppilaiden määrän yhdessä painotetussa oppiaineessa 24:ään yhtä vuosiluokkaa kohden. Muille peruskoulun vuosiluokille voidaan oppilaita ottaa vain, jos luokilta vapautuu paikkoja. Varsinaista oppilashakua ei 7.–9. -luokille järjestetä.

Hakuaika alkaa joulukuussa ja jatkuu tammikuun loppuun saakka. Hakemus tulee toimittaa koulun toimistoon tammikuun loppuun (31.1.) klo 15.30 mennessä.

Hakuohje 2017  (.pdf)

Kuvataiteen valintatesti ja pisteytys 2017  (.pdf)

Kuvataiteen valintakoe
järjestetään torstaina 02.02.2017 klo 13–16 Museon eli vanhan koulurakennuksen ylimmässä kerroksessa ”Taivaassa”. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Kuvataiteen valintakokeessa on kolme pienimuotoista tehtävää.

Valintakokeeseen tulee ottaa mukaan:
– pala muovailuvahaa
– vesi-/peitevärit (perusvärit, vähintään 6 väriä)
– 2 sivellintä
– 2 kynää (eri kovuus eli pehmeä ja kova)
– pyyhekumi

Mikäli itseltäsi ei löydy kaikkia, kannattaa kysyä nykyisestä koulusta lainamahdollisuutta. Koululla on myös rajallinen määrä värejä ja välineitä lainaksi.

Varaa aikaa kolme tuntia. Tarjoamme välipalan koeosioiden välissä.

Musiikin valintatesti ja pisteytys 2017   (.pdf)

Musiikin valintakokeita järjestetään maanantaista perjantaihin 30.1.–3.2.2017.  Valintakokeen aika ilmoitetaan huoltajalle tekstiviestitse. Valintakoe kestää noin 15-20 minuuttia ja siinä annetaan sekä laulu- että rytmin- ja melodiantoistonäyte. Jos oppilas antaa harrasteneisuusosiossa vapaaehtoisen soittonäytteen, niin mukaan tulee ottaa oma soitin.

Matemaattis-luonnontieteellisen valintatesti ja pisteytys 2017  (.pdf)

Matemaattis-luonnontiedepainotteisen luokan valintakoe järjestetään keskiviikkona 01.02.2017 klo 13–15 koulun juhlasalissa. Valintakokeeeseen otetaan mukaan kynä ja pyyhekumi. Kokeessa on kaksi osiota matematiikka- ja luonnontiedeosio. Lahden yhteiskoulun ja Lahden kaupungin Salpausselän peruskoulun valintatesti matemaattis-luonnontieteellisille luokille on yhteinen. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Hakulomakkeet 2017

Hakulomakkeen voi täyttää ja tulostaa verkossa. Lomakkeita saa myös Lahden yhteiskoulun toimistosta. Hakulomakkeita on lisäksi lähetetty  tiettyihin Lahden seudun alakouluihin.

Hakemus peruskoulun luokille 6.-9. luokille (yleinen)

Hakulomake peruskoulun luokalle 6. (kuvataide ja musiikki)

Hakulomake peruskoulun luokalle 7. (matemaattis-luonnontieteellinen)

Hakulomake peruskoulun 6. luokille tulee toimittaa Lahden yhteiskoulun toimistoon tiistaina 31.1.2017 klo 15.30 mennessä. Kuvataideluokan ja matemaattis-luonnontieteellisen luokan valintatilaisuuksiin ei lähetetä erillistä kutsua. Musiikkiluokalle pyrkiville lähetetään erikseen kutsu henkilökohtaiseen soveltuvuustestiin.

LUMA‐luokan haku on yhteinen Lahden yhteiskoulun ja Salpausselän koulun kesken. Haku voidaan tehdä joko Lahden kaupungin Wilma‐järjestelmän, kaupungin painotetun opetuksen hakulomakkeen tai Lahden yhteiskoulun hakulomakkeen kautta. Lahden kaupunki ohjeistaa asiassa oman hakujärjestelmänsä osalta.

Painotettujen luokkien valintakokeet 2017

Kuvataiteen valintakoe järjestetään torstaina 02.02.2017 klo 13–16.
Musiikin valintakokeita järjestetään maanantaista perjantaihin 30.1.–3.2.2017.
Matemaattis-luonnontiedepainotteisen luokan valintakoe järjestetään keskiviikkona 01.02.2017 klo 13–15.