Ajankohtaista

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Suomen valtioneuvosto antoi kesäkuussa 2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Asetuksen antamisen jälkeen Opetushallitus käynnisti opetussuunnitelman perusteiden valmistelun ja määräys uusista perusteista annettiin 22.12.2014. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään syyslukukauden 2016 alusta lukien. Tämä merkitsee sitä, että paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla valmiina ja virallisesti hyväksyttyinä ennen 1.8.2016.

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä teemoja ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan vahvistamalla laaja-alaista osaamista.

Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien opetukseen lukuvuonna 2016-2017. Vuosiluokat 7-9 jatkavat edellisen tuntijaon (1435/2001) ja vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Päättöarviointi tehdään vuoden 2004 perusteisiin sisältyviä päättöarvioinnin kriteerejä käyttäen. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 2019 mennessä.

Lahden yhteiskoulussa opetussuunnitelmatyö aloitettiin lukuvuoden 2014-2015 aikana. Tuolloin kysyttiin opettajien ja oppilaiden mielipiteitä uuden opetussuunnitelman laadintaan liittyen. Syyslukukauden 2015 aikana laadittiin opetussuunnitelman yleistä osiota sekä oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia. Tässä vaiheessa huoltajilla oli mahdollisuus kommentoida opetussuunnitelman yleistä osiota. Oppiainekohtaiset opetussuunnitelmat valmistuivat talvella 2016 ja uusi perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin Lahden yhteiskoulun johtokunnan kokouksessa maaliskuussa 2016.

Lukuvuonna 2016-2017 perusopetuksen 6. luokat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Opetushallituksen määräyksestä poikkeuksena on kuitenkin ympäristöoppi, jonka opiskelu 6. vuosiluokalla alkaa vasta lukuvuoden 2017-2018 alussa.

Lisätietoa uuden opetussuunnitelman laadinnasta löytyy Opetushallituksen verkkosivuilta: www.oph.fi/ops2016

Lahden yhteiskoulun opetussuunnitelma

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

 

OPS-terveisin,

Markku Moisala, rehtori

Juha Hirvonen, apulaisrehtori