Ajankohtaista

Lukion opetussuunnitelma

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen 2016

Suomen valtioneuvosto antoi 13.11.2014 asetuksen lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014). Opetushallitus asetti joulukuussa 2014 ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli linjata ja ohjata opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyötä. Opetushallitus pyysi lausuntoja nuorten lukiokoulutuksen perusteiden luonnoksesta huhti- toukokuussa 2015. Opetushallitus julkaisi päivitetyt lukion opetussuunnitelman perusteet 27.10.2015. Päivitetty opetussuunnitelma otetaan käyttöön Suomen lukioissa 1.8.2016 lukien.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen lähtökohtana ovat nykyiset perusteet, joita kehitetään edelleen vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Lukion opetussuunnitelman perusteita päivitetään seuraavien tavoitteiden suuntaisesti:

Laaja-alainen yleissivistys lukiokoulutuksessa

 • Lukiokoulutuksen yleissivistävän opetus- ja kasvatustehtävän tukeminen
 • Oppiaineiden tieteenaloihin ja niiden yhteyksiin perustuvan yleissivistyksen rakentaminen
 • Laaja-alaista osaamista kehittävän opiskelun vahvistaminen
 • Kestävän elämäntavan, elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisen valmiuksien tukeminen

Pedagogiikka ja oppiminen lukiossa

 • Lukion pedagogiikan uudistumisen ja yhteiskuntaan avautumisen tukeminen
 • Monipuolisten opiskeluympäristöjen ja opetusteknologian käytön tukeminen
 • Opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen edistäminen
 • Opiskelijan korkea-asteen jatko-opintovalmiuksien ja työelämätietouden kehittäminen

Lukion toimintakulttuuri

 • Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin edistäminen
 • Yhdessä tekemisen, osaamisen jakamisen ja monipuolisen yhteistyön vahvistaminen

Lukion opiskelijan ohjaus ja tuki

 • Opiskelijan tukeminen lukio-opinnoissa hänen kehittymistarpeidensa mukaan
 • Opiskelijan ohjauksen vahvistaminen ja yhteisöllisen ohjausvastuun korostaminen

Lukiokoulutuksen paikallinen opetussuunnitelmatyö

 • Selkeän perustan antaminen paikalliselle lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyölle
 • Sähköisen opetussuunnitelmatyökalun tuottaminen koulutuksen järjestäjien ja lukioiden käyttöön

Lahden yhteiskoulun lukiossa opetussuunnitelman kirjoitustyö aloitettiin vuoden 2015 lopulla. Kevätlukukauden 2016 aikana koulussa laadittiin opetussuunnitelman yleistä osiota ja oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia. Tuolloin huoltajilla ja opiskelijoilla oli mahdollisuus kommentoida opetussuunnitelman sisältöä. Lahden yhteiskoulun lukion opetussuunnitelma hyväksyttiin Lahden yhteiskoulun johtokunnan kokouksessa toukokuussa 2016. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on päivitettävänä ja se lisätään opetussuunnitelmaan syksyn 2016 aikana.

Lukuvuonna 2016-2017 lukion aloittavat opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Lukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat opiskelevat edelleen vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Lukion opetussuunnitelman perustetyöhön liittyvä materiaali on luettavissa Opetushallituksen verkkosivuilla: LOPS2016

Lahden yhteiskoulun lukion opetussuunnitelma

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

OPS-terveisin,

Markku Moisala                      Juha Hirvonen
rehtori                                       apulaisrehtori