Ajankohtaista

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen – kooste YTL:n ohjeista

Koronaviruksen leviämiseen varautuminen

Kooste Ylioppilastutkintolautakunnan 6.3.2020 klo 14.15 antamista ohjeista

Ylioppilastutkintolautakunta seuraa tilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta.

Jos tilanne huolestuttaa kokelaita

Lukio ohjaa kokelaita seuraamaan terveysviranomaisten ohjeita. THL:n ohjeet käsien pesemisestä ja oikeasta yskimistavasta ehkäisevät paitsi koronaviruksen myös muiden tautien leviämistä. Jos kokelas sairastuu, omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Kokeiden suorittaminen siirtyy myöhempään ajankohtaan, mutta suomalaisessa koulutuksessa ei ole umpiperiä. Vaikka tutkinnon valmiiksi saaminen tai jatko‐opintoihin siirtyminen ehkä viivästyy, kokelas voi tänä aikana täsmentää suunnitelmiaan ja suorittaa myös ylioppilastutkinnon kokeita.

Jos kokelas on sairastunut

Kokelaan pitää ilmoittaa lukiolle sairastumisesta mahdollisimman nopeasti. Tartuntavaaratilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Valvojia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille. Kokelas tekee lukion kanssa hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä. Mukaan liitetään lääkärintodistus tai vastaava selvitys. Hakemuksen voi tehdä myös tutkintopäivien jälkeen.

Tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa kokelas voi myös hakea erityisen painavasta syystä tehtävää ilmoittautumistietojen muutosta. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi tilanteessa,
jossa kokelas ei pääse osallistumaan pakolliseen kokeeseen, johon hän oli ilmoittautunut, ja jokin kokelaan tällä tai aikaisemmalla tutkintokerralla suorittama ylimääräinen koe voidaan vaihtaa pakolliseksi kokeeksi niin, että hän saa tutkintonsa valmiiksi suunnitellun aikataulun mukaan.

Kokelas voi myös jättää hakemuksen tekemättä, jolloin hän saa poissaolevana hylätyn arvosanan ja voi ilmoittautua uusimaan koetta syksyllä, jos hänellä on vielä hylätyn kokeen uusimiskertoja jäljellä. Lukio neuvoo kokelasta hänelle parhaan vaihtoehdon löytämisessä ja hakemuksen tekemisessä.

Jos kokelas on karanteenissa

Kokelaan pitää ilmoittaa karanteenista lukiolle mahdollisimman nopeasti. Karanteenitilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Valvojia ei tule altistaa ylimääräisille riskeille.
Ensisijaisesti kokelas tekee lukion kanssa hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus, karanteenipäätös tai vastaava selvitys. Hakemuksen voi tehdä myös tutkintopäivien jälkeen.

Tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa kokelas voi myös hakea erityisen painavasta syystä tehtävää ilmoittautumistietojen muutosta. Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi tilanteessa,
jossa kokelas ei pääse osallistumaan pakolliseen kokeeseen, johon hän oli ilmoittautunut, ja jokin kokelaan tällä tai aikaisemmalla tutkintokerralla suorittama ylimääräinen koe voidaan vaihtaa pakolliseksi kokeeksi niin, että hän saa tutkintonsa valmiiksi suunnitellun aikataulun mukaan.

Kokelas voi myös jättää hakemuksen tekemättä, jolloin hän saa poissaolevana hylätyn arvosanan ja voi ilmoittautua uusimaan koetta syksyllä, jos hänellä on vielä hylätyn kokeen
uusimiskertoja jäljellä. Lukio neuvoo kokelasta hänelle parhaan vaihtoehdon löytämisessä ja hakemuksen tekemisessä.

Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös. Lautakunta on käynyt asiasta keskusteluja terveysviranomaisten
kanssa. Karanteeniin asetetun henkilön lähikontakteja on voimakkaasti rajattu. Koetta on hyvin vaikeaa tai mahdotonta järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja ei olisi kokelaan
kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta. Kaikkia erityisjärjestelypäätöksiä tehtäessä joudutaan arvioimaan, onko haettu erityisjärjestely mahdollista kohtuudella
toteuttaa. Lautakunta antaa tarvittaessa valituskelpoisen päätöksen erillistä tilaa koskeviin hakemuksiin.

Lukio ja paikalliset terveysviranomaiset, jotka ovat tehneet karanteenipäätöksen, voivat yhdessä harkita, onko jossakin yksittäisessä karanteenitilanteessa edellytyksiä kokeen
suorittamiseen erillisessä tilassa. Jos tämä on mahdollista, rehtori voi tehdä päiväkohtaisen päätöksen kyseisen päivän tilannearvion mukaisesti. Jos kokeen järjestäminen kokelaalle erillisessä tilassa ei ole mahdollista, kokelas ei voi osallistua kokeeseen kyseisenä päivänä. Tällöin kokelas voi tehdä hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä.

Muut kuin koronavirukseen liittyvät sairastumiset

Muiden sairastumisten kohdalla lukioissa käytetään tilannekohtaista harkintaa. Jos kokelas sairastuu vakavasti koepäivän aikana, tilanteen mukaisesti soitetaan hätäkeskukseen tai
kysytään neuvoja terveydenhuollosta.

Määräysten mukaan rehtori voi sijoittaa kokelaita eri tiloihin etukäteen tehdyn suunnitelman mukaan ja tarvittaessa koepäivän aikana. Sairastuneita kokelaita voidaan sijoittaa yhdessä
erilliseen tilaan ja tarvittaessa myös yksilötilaan. Kokelaalle voidaan tarjota mahdollisuutta hyödyntää lepäämiseen tarkoitettua tilaa. Rehtori arvioi, mitkä järjestelyt ovat kohtuullisesti
toteutettavissa ja tarpeen kyseisessä tilanteessa. Jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista, kokelas voi hakea ilmoittautumisen mitätöintiä. Jos koe jää kesken, kokelas voi uusia kokeen
myöhemmin. Lautakunta neuvoo lukioita erityisjärjestelyissä ja muissa ratkaisuissa ennen koetta ja kokeen aikana.

Toimintamahdollisuudet tilanteen laajetessa

Ensisijainen toimintatapa on sairastuneen tai karanteenissa olevan kokelaan ilmoittautumisen mitätöinti ja uusimismahdollisuuksien hyödyntäminen. Tilanteen laajentuessa harkittavaksi voi
tulla esimerkiksi kokeen tai arvostelun järjestäminen poikkeavasti sekä poikkeuksellisen järeänä keinona tutkinnon tai sen osan siirtäminen.