Ajankohtaista

Varautuminen COVID-19 -koronaviruksen leviämisen aiheuttamiin poikkeustilanteisiin

Lahden yhteiskoulu - peruskoulu, lukio, aikuislukio

Lahden yhteiskoululla seurataan koronavirustilannetta ja toimitaan viranomaissuositusten mukaisesti.

Tällä hetkellä tarvetta koulutyötä rajoittaville erityisjärjestelyille ei ole, joten opetustyö jatkuu Yhteiskoululla toistaiseksi normaalisti. Opetukseen tulee siis osallistua, jollei oppilas tai opiskelija ole itse sairas tai altistunut tartunnalle.

Lahden yhteiskoulussa oppilaita ohjeistetaan hyvän käsihygienian noudattamiseen ja oikeaan yskimis- ja niistämistapaan. Aiheeseen liittyviä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen materiaaleja on esillä ilmoitustauluilla, Ilmo-näytöillä ja luokissa. Oppilaille korostetaan hyvän käsihygienian merkitystä kaikenlaisten virusten ehkäisemiseksi ja samaa viestiä koulu toivoo myös vanhempien vahvistavan kotona.

Koulun siivousta tehdään ajantasaisten suositusten mukaisesti.

Kouluravintola Ellissä puututaan korostetusti käyttösääntöjen noudattamiseen:

  • kädet tulee pestä ennen ruokailuun menoa
  • ulkovaatteet, reput ja laukut tulee jättää kouluravintolasalin ulkopuolelle niin aamun starttipalalla, koululounaalla kuin välipalallakin.
  • puhelimien käyttöä kouluravintolan linjastolla ja ruokailun aikana tulee välttää.

Koulukirjasto Tietovintti sekä koulun avoimet työskentelytilat ovat toistaiseksi normaalisti käytössä.

Jos tilanne huolestuttaa vanhempia

Koulu kehottaa vanhempia seuraamaan terveysviranomaisten ohjeita.

Ajantasaista ja oikeaa tietoa terveydenhuoltoviranomaisilta saa parhaiten seuraamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuja:

Koronatilanne saattaa johtaa siihen, että huoltajat hakevat koulussa oppilaana olevalle lapselleen lupaa olla poissa koulusta, vaikkei lapsi olekaan sairas tai häntä ei ole määrätty karanteeniin. Poissaolo on mahdollinen vain anomuksesta. Apulaisrehtori tai luokanvalvoja/ryhmänohjaaja voi myöntää luvan tilapäiseen poissaoloon erityisestä syystä. Opettaja voi antaa oppilaalle tehtäviä poissaolon ajaksi. Vanhempien tuki lapsen opiskelulle on oleellista, jos poissaolo pitkittyy. Myöhemmin myös näissä tapauksissa tukiopetuksella voidaan vastata poissaolosta johtuviin tuen tarpeisiin.

Jos oppilas on sairastunut

Tartuntavaaratilanteissa toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Omasta ja muiden terveydestä huolehtiminen on ensisijaista. Sairastunut oppilas ei saa tulla kouluun.

Vanhempia ohjataan olemaan yhteydessä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän päivystysavun numeroon 116 117 tai puhelimitse omalle terveysasemalle lisäohjeiden saamiseksi. Tarkemmat ohjeet Phhykyn verkkosivuilla: https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/

Vanhempien tulee ilmoittaa koululle sairastumisesta mahdollisimman nopeasti. Mahdollisista poissaolon aikaisista korvaavista tehtävistä sovitaan erikseen, jos ja kun oppilaan kunto sen sallii.

Jos oppilas on matkustanut epidemia-alueella

Epidemia-alueelta palaavien oppilaiden tulee sopia kouluun palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukainen poissaoloaika epidemia-alueelta palaaville on kaksi viikkoa. Lisäksi sovitaan korvaavien tehtävien tekemisestä poissaolon aikana, mikäli oppilaan kunto sen sallii.

Poikkeusjärjestelyt koulutyössä

Sairastumisten vuoksi normaalia koulutyötä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa voidaan joutua järjestämään toisin mahdollisesti pidemmänkin aikaa. Lähtökohtana järjestelyissä on se, että poikkeukset normaalista toiminnasta ovat mahdollisimman pieniä. Koulu suunnittelee etukäteen toimintatapoja esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  • Oppilaita tai opettajia on poissa suuri määrä.
  • Opetusta on järjestettävä oppilaalle, joka on karanteenissa tai eristyksissä.
  • Viranomaiset antavat määräyksen koulun toiminnan keskeyttämisestä määräajaksi.
Perusopetus

Peruskoulussa voidaan turvautua esimerkiksi muutoksiin opetuksen järjestämistavassa, opetusryhmien yhdistämisiin, työaikamuutoksiin sekä varautua tukiopetuksen järjestämiseen opetuksesta jälkeen jääneille. Tarvittaessa koulun vuosisuunnitelmaa muutetaan ja tehdään päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä (esim. perusopetuslaki 18 §), kuten etäopetuksesta perusopetuksessa.

Jos perusopetuksen oppilas joutuu potilaaksi sairaalaan tai muutoin erikoissairaanhoidon piiriin, hoidosta vastaava sairaala pyrkii järjestämään hänelle opetusta siinä määrin kuin se kuin se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista (perusopetuslaki 4 a §).

Jos perusopetusta ei pakottavasta syystä ole voitu järjestää työpäiviksi määrättyinä päivinä eikä opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita voida muutoin saavuttaa, on perusopetuksessa menetetyt työpäivät korvattava lisäämällä työpäiviä enintään kuudella päivällä (perusopetuslaki 23 §). Työpäivien määrän lisääminen otetaan käyttöön vasta, jos esimerkiksi opetuksen tehostaminen ja tukiopetuksen antaminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä. Opetuksen järjestäjä päättää työpäivien lisäämisestä ja niiden sijoittelusta.

Lukiokoulutus

Lukiossa ja aikuislukiossa voidaan edellä todettujen muutosten ohella lisätä opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä. Opettajilla on valmiina verkko-opiskelumateriaalia, jota voidaan hyödyntää itsenäisen opiskelun tukena.

Kevään 2020 ylioppilastutkintokerran kokeet pyritään järjestämään normaalisti, jollei Ylioppilastutkintolautakunta tai Valtioneuvosto anna määräystä tutkinnon kokeiden ajankohdan siirtämisestä tai peruuttamisesta toistaiseksi. Koulu on antanut ylioppilastutkintoon osallistuville erillisen ohjeen koronaviruksen leviämiseen varautumisesta.

Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeistus löytyy verkkosivuilta: www.ylioppilastutkinto.fi

Oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön matkat koulun ulkopuolelle

Opetuksen järjestäjä vastaa opiskeluympäristön turvallisuudesta. Vastuu koskee myös toimintaa ja matkoja koulun ulkopuolella, joten matkustamisen riskejä arvioidaan tilanteen mukaan.

Koulu on päättänyt peruuttaa loppukevään suunnitellut Erasmus+ -oppilasvaihdot, lukioryhmän kurssimatkan Lontooseen, muut ulkomaille suunnitellut matkat sekä kotimaan tapahtuma- ja kilpailumatkat. Leirikouluja ei järjestetä kevätlukukaudella.
Toukokuun luokkaretkien järjestämismahdollisuus päätetään epidemiatilanteen mukaan lähempänä lukukauden loppua.

Tiedottaminen

Helmi-järjestelmä on Lahden yhteiskoulun päätiedotuskanava oppilaille, opiskelijoille sekä huoltajille. Pyydämme huoltajia seuraamaan Helmeä päivittäin. Mobiililaitteilla toimii kätevimmin Helmi mukana-sovellus.

Tiedotteita on hyvä seurata myös koulun verkkosivuilla www.lyk.fi

Tiedottamisesta vastaa Lahden yhteiskoulun peruskoulun ja lukion osalta rehtori Markku Moisala, aikuislukion osalta aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä.

Tiedustelut:

Koulun tiedottaja Suvi Aartolahti: 044 488 5511

Peruskoulun ja lukion toimisto: (03) 876 900

Aikuislukion toimisto: (03) 876 9050