Ajankohtaista

Päätös Lahden yhteiskoulun lähiopetuksen keskeyttämisestä 18.3.-13.4.2020

TIEDOTE 16.3.2020

Lahden yhteiskoulu - peruskoulu, lukio ja aikuislukio

Valtioneuvosto on valmiuslain nojalla päättänyt 16.3.2020 keskeyttää lähiopetustoiminnan koko Suomen perusopetuksessa 4. ‐ 9. –vuosiluokkien osalta sekä lukio‐ ja aikuislukiokoulutuksessa keskiviikosta 18.3.2020 lukien.

Tämän perusteella Lahden yhteiskoulun säätiö sr keskeyttää normaalin lähiopetustyön Lahden yhteiskoulun peruskoulun 6.‐9. luokilla, lukiossa ja aikuislukiossa 18.3.2020 lukien. Oppilaiden ja opiskelijoiden opetus järjestetään keskiviikosta lähtien etäopetuksena oppilaiden ikäkausi huomioiden. Erityisen tuen oppilaiden opetus järjestetään tarpeen mukaan lähiopetuksena, kuitenkin niin, että ne huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.

Etäopetuksen järjestäminen keskeytysaikana

Oppilaalla ja opiskelijalla on velvollisuus osallistua lähiopetuksen keskeytysaikana järjestettyyn etäopetukseen omien opettajiensa antamien ohjeiden ja tehtävien mukaan. Opiskelussa ja viestinnässä hyödynnetään koulun Helmi‐järjestelmää sekä digitaalisia oppimisympäristöjä oppilaan ikäkausi huomioiden.

Lähtökohtaisesti oppilaat toimivat koulun normaalin työjärjestyksen mukaisesti; opiskellaan samoja oppiaineita ja sisältöjä kuin normaalisti. Kokeiden ja muiden arvioinnin perusteena käytettävien näyttöjen suorittamisesta keskeytysjakson aikana päättää kunkin oppiaineen opettaja.

Lukion 4. jakson koeviikon järjestelyistä tiedotetaan lukiolaisille erikseen. Poissaolo etäopetuksesta on mahdollista sairauden tai huoltajan anomuksesta myönnetyn luvan perusteella.

Siirtyminen keskeytysjaksolle

Oppilaat ja opettajat harjoittelevat etäopetusmenetelmien ja ‐välineiden käyttöä tiistaina 17.3. klo 11 – 16 työjärjestyksen mukaisilla oppitunneilla. Etäopetus on pääasiallinen opetusmuoto keskiviikkoaamusta 18.3.2020 lukien keskeytysjakson päättymiseen saakka.

Kevään 2020 ylioppilastutkintokerta

Kevään ylioppilastutkintokerran kokeet tehdään tiivistetyllä aikataululla. Jäljellä on neljä koepäivää:

ti 17.3. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ke 18.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 19.3. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)

Tiedottaminen

Helmi‐järjestelmä on Lahden yhteiskoulun päätiedotuskanava oppilaille, opiskelijoille sekä huoltajille. Pyydämme huoltajia seuraamaan Helmeä säännöllisesti. Mobiililaitteilla toimii kätevimmin Helmi mukana‐sovellus.

Tiedotteita on hyvä seurata myös koulun verkkosivuilla www.lyk.fi

Tiedottamisesta vastaa Lahden yhteiskoulun peruskoulun ja lukion osalta rehtori Markku Moisala, aikuislukion osalta aikuislukion rehtori Riitta Yrjänä.

Tiedustelut:

Koulun tiedottaja Suvi Aartolahti: 044 488 5511

Peruskoulun ja lukion toimisto: (03) 876 900

Aikuislukion toimisto: (03) 876 9050