Ajankohtaista

Ohjeita peruskoulun lähiopetuksen jatkuessa 14.–30.5.2020

Kouluun palataan torstaina 14.5.2020 klo 9.30

Valtioneuvoston 29.4. tekemän päätöksen mukaisesti oppivelvolliset palaavat luokkamuotoiseen koulutyöhönsä torstaista 14.5. lukien. Päätös perustuu terveysviranomaisten arvioon. Poikkeustilan päätyttyä koulu ei voi antaa enää opetusta etäopetuksena.

Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen järjestäjiä turvallisen loppulukuvuoden takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta.

Koulumme ja opettajamme ovat saaneet paljon kiitosta sujuvasta etäopetukseen siirtymisestä, laadukkaasti toteutuneesta etäopetuksesta ja esimerkiksi koululounasta korvaavien ateriapakkausten laadusta ja jakelusta. Pyrimme yhtälailla tekemään paluun lähiopetukseen sujuvaksi ja järjestämään opetustyön lukuvuoden lopussa turvallisella ja mielekkäällä tavalla.

Lukuvuoden viimeiset oppitunnit

Jäljellä olevien oppituntien aikana jatketaan 5. jakson etäopetuksena aloitettu opetus päätökseen. Joillekin luokille on vielä suunnitelmien mukaisesti odotettavissa kokeita, mutta muutoin oppitunneilla varmistellaan etäopetusjakson tavoitteiden toteutumista ja valmistaudutaan seuraavan lukuvuoden alkuun. Oppitunneilla keskustellaan edelleen myös etäopetusjakson kokemuksista sekä oppilaiden omaksumista työskentelytavoista. Omassa luokassa on hyvä keskittyä myös muihin yhteishenkeä ja hyvinvointia tukeviin toimiin.

Poissaolot

Perusopetuksen oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Lähtökohtaisesti kaikki oppilaat palaavat koulun lähiopetukseen
14.5.2020 alkaen.

Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatauti‐ tai perusopetuslakiin. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulun rehtori/apulaisrehtori harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoito‐tasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

Krooniset, hoitotasapainossa olevat sairaudet kuten astma, diabetes ja reuma eivät pääsääntöisesti ole este kouluun tulemiselle.

Henkilöstön osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon, jota työterveyshuolto tukee.

Loma‐anomukset

Koulu toivoo, etteivät huoltajat ano lapsilleen vapaata muuten, kuin terveydellisistä syistä. Jokainen vapaa‐anomus käsitellään erikseen normaaliin tapaan ja rehtori/apulaisrehtori tekevät päätöksen opetus‐ ja kulttuuriministeriön, THL:n sekä Lahden yhteiskoulussa päätettyjen linjausten mukaisesti.

On tärkeää, että koti tukee oppilaan paluuta lähiopetukseen. Nyt keväällä harjoiteltuja käytänteitä jatkettaneen syksyllä uuden lukuvuoden jälleen alkaessa, joten onnistunut kevätlukukauden
loppu helpottaa uuden lukuvuoden alkua.

Kouluun ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Oppilaan tai Yhteiskoulun henkilöstöön kuuluvan ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos oppilas sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa, jolle ilmoitetaan sairastumisesta. Opettaja tai muu henkilöstöön kuuluva välttää lähikontaktia sairastuneeseen ja säilyttää riittävän etäisyyden.

Oireisten tulee olla yhteydessä päivystysnumeroon 116 117 ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Jos koulussa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos jollakulla koulussa todetaan koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista.
Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun.

Hyvä käsi‐ ja yskimishygienia estää tartuntoja

Oikein toteutettu yskimis‐ ja käsihygienia estää tartuntoja.

 • Sekä oppilaat että henkilökunta pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolella.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla keskeisillä pakoilla koulussa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • THL ja OKM eivät suosittele maskien käyttöä koulussa. Koulu on kuitenkin varannut maskeja, jotka ovat tarvittaessa käytettävissä.
 • Yhteiskäytössä olevien laitteiden ja välineiden puhdistamisesta huolehditaan oppituntienlopussa tarkemman ohjeistuksen mukaan.

Opetusjärjestelyt

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, joten koulussa huolehditaan hygieniasta ja vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa suureen joukkoon muita ihmisiä.

Tärkeintä on, että oppilaat ovat koulupäivän ajan oman luokkansa kanssa – oppitunneilla, välitunneilla ja koululounaalla. Näin minimoimme kohtaamiset useiden ihmisten kanssa. Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei ole määräyksiä, eikä opetusryhmiä tarvitse jakaa, vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.

Opetusluokat

Koulutyötä jatketaan Lahden yhteiskoulussa 5. jakson työjärjestyksen mukaan, mutta luokkatiloihin tehtävin muutoksin; tavoiteltu väljyys toteutetaan hajauttamalla oppilaat koulun kolmeen rakennukseen:

 • 6. luokat opiskelevat ja ruokailevat pääosin Kansakoululla
 • 7.‐8. luokat opiskelevat pääosin Siivessä, Kirkkokadulla ja ruokailevat Ellissä
 •  9. luokat opiskelevat pääosin Museossa, Kirkkokadulla ja ruokailevat Ellissä

Kotiluokat korvataan nimikkoluokilla, joissa kaikki luokan yhteiset oppitunnit pidetään. Poikkeuksena 8.‐9.‐luokkien valinnaisaineiden opetusryhmät, joihin oppilaat kootaan eri luokilta.

Koulupäivän alkaessa oppilaat menevät suoraan omiin nimikkoluokkiinsa odottamaan oppitunnin alkua. Koulun pihalla on henkilökuntaa ohjaamassa oppilaita oikeisiin tiloihin. Aineenopettajat käyvät pitämässä oppitunnin ja ohjaavat oppilaiden taukoja esimerkiksi käymällä oppilaiden kanssa kävelyllä tai pitämällä tauon nimikkoluokassa sopivassa kohdassa oppituntia. Välituntien porrastuksilla vältetään edelleen suurten oppilasjoukkojen samanaikaisia liikkeitä.

Sään salliessa pienet retket ja oppituntien pitäminen koulun lähialueilla ovat linjassa opetustilojen väljentämisen kanssa, kunhan pysytään oman luokan kanssa.

Koululounas

Koululounas nautitaan oman luokan kanssa annetun aikataulun mukaan klo 10.30 – 13.20. Opettaja on koko ajan mukana ruokailussa. Ellin ruokasalia käytetään vahvasti porrastaen siten, että enintään kolme luokkaa kerrallaan ruokailee hajaantuen opettajien ohjaamina pikku ruokasaliin sekä pääruokasaliin. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja ‐jakelun sekä syömisen aikana. Kansakoululla opiskelevien 6.luokan oppilaiden koululounas tarjoillaan Pikku‐Ellissä Kansakoululla.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää, joten
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
 • Vältetään muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella. Esimerkiksi vanhempien tapaamisia ja koulun tutustumistilaisuuksia ei järjestetä.
 • Vältetään henkilökunnan kokoontumisia suuriin joukkoihin; mm. opettajat eivät oleskele opettajainhuoneissa ja opettajien kokoukset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyden avulla. Opettajien työtilojen lisäksi opettajien käytössä ovat mm. Tietovintti, Halkokellari, Manalan opiskelutila, Pannuhuone sekä tyhjät opetusluokat.

Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei siten sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta
koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.

Opiskeluhuollon palvelut käytettävissä

Opiskeluhuollon palvelut ovat edelleen normaalisti käytettävissä touko‐kesäkuussa. Oppilas voi terveenä tulla varaamilleen käynneille koulun psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan luokse. Palveluja tarjotaan myös etänä.

 • Lari Laakkonen, koulupsykologi puh. 044 4885540
 • Maija Halme, koulukuraattori puh. 044 4885546
 • Melina Lahtinen‐Köppä, peruskoulun terveydenhoitaja puh. 044 4162794
 • Nina Kuisma, lukion terveydenhoitaja puh. 044 4163119

Lukuvuoden 2019‐20 päätös

Epidemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi ei peruskoulun yhteistä kevätjuhlaa voida järjestää. Sen sijaan perjantaina 29.5. järjestetään lukuvuoden päätösjuhla luokittain luokanvalvojan johdolla omissa nimikkoluokissa. Päätösjuhlan yhteinen osuus on 9. luokan oppilaiden suunnittelema juhlaohjelma, joka lähetetään striiminä luokkiin klo 13.30 alkaen.

Tämän lukuvuoden koulutyö päätetään lauantaina 30.5.2020 klo 8.30 todistusten jakoon nimikkoluokissa.