Ajankohtaista

Korona-epidemian huomioiminen syyslukukauden alkaessa

Lahden yhteiskoulussa opetus järjestetään syyslukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lahden yhteiskoulun säätiön hallitus tekee tällöin asiasta päätöksen.

Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen järjestäjiä turvallisen koulunkäynnin takaamiseksi. Lahden yhteiskoulussa järjestetään opetustyön puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, oppilaiden tai näiden huoltajien tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta.

Poissaolot

Lähtökohtaisesti peruskoulun oppilas ja lukion opiskelija osallistuu lähiopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

Oppilaan ja opiskelijan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatauti‐ tai perusopetuslakiin. Poissaoloon tulee aina hakea lupa ja koulun rehtori/apulaisrehtori harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.

Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoito‐tasapainossa.  Ne perussairaudet, joiden vuoksi koronariskin vuoksi on jäätävä kotiin, ovat vakavia ja sen vuoksi kaikilla näillä oppilailla on hoitokontakti erikoissairaanhoitoon. Päätökset tehdään siis vain erikoissairaanhoidon kautta. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun.

Krooniset, hoitotasapainossa olevat sairaudet kuten astma, diabetes ja reuma eivät pääsään‐töisesti ole este kouluun tulemiselle. Henkilöstön osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon, jota työterveyshuolto tukee.

Loma‐anomukset

Koulu toivoo, etteivät huoltajat ano lapsilleen vapaata muuten, kuin terveydellisistä syistä. Jokainen vapaa‐anomus käsitellään erikseen normaaliin tapaan ja rehtori/apulaisrehtori tekevät päätöksen opetus‐ ja kulttuuriministeriön, THL:n sekä Lahden yhteiskoulussa päätettyjen linjausten mukaisesti.

Valtioneuvosto suosittelee edelleen välttämään matkustamista tiettyihin Euroopan ja sen ulkopuolisiin maihin. Huoltajan tulee ilmoittaa kouluun, jos oppilas/opiskelija on palaamassa Suomeen maasta, jota koskee Valtioneuvoston asettama maahantulorajoitus. Tällöin suositellaan noudattamaan omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia.

Kouluun ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Oppilaan, opiskelijan  tai Yhteiskoulun henkilöstöön kuuluvan ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos oppilas/opiskelija sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa, jolle ilmoitetaan sairastumisesta. Opettaja tai muu henkilöstöön kuuluva välttää lähikontaktia sairastuneeseen ja säilyttää riittävän etäisyyden.

Kaikki lapset, joilla on lieviäkin ylähengitystieinfektio‐oireita, tutkitaan koronan varalta. Vanhempien tulee olla yhteydessä päivystysnumeroon 116 117, josta annetaan aika näytteenotto‐pisteeseen. Testin tulosten valmistumiseen menee tällä hetkellä 1‐2 päivää. Odotusaikana pysytään kotona odottamassa tuloksia. Kouluun ei tuloksia odottaessa saa tulla. Jos näyte osoittautuu positiiviseksi terveydenhoito antaa samalla jatko‐ohjeet.

Jos koulussa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos jollakulla koulussa todetaan koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista. Altistuneet jäljitetään ja asetetaan karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun.

Hyvä käsi‐ ja yskimishygienia estää tartuntoja

Oikein toteutettu yskimis‐ ja käsihygienia estää tartuntoja.

 • Sekä oppilaat että henkilökunta pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolella.
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on saatavilla keskeisillä paikoilla koulussa.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • THL ja OKM eivät ota kantaa maskien käyttöön koulussa. Koulu on kuitenkin varannut maskeja, jotka ovat tarvittaessa käytettävissä.
 • Yhteiskäytössä olevien laitteiden ja välineiden puhdistamisesta huolehditaan oppituntien lopussa tarkemman ohjeistuksen mukaan.

Opetusjärjestelyt

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, joten koulussa huolehditaan hygieniasta ja vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa suureen joukkoon muita ihmisiä.

Tärkeintä on, että oppilaat ja opiskelijat ovat koulupäivän ajan pääosin oman luokkansa kanssa – oppitunneilla, välitunneilla ja koululounaalla. Näin minimoimme kohtaamiset useiden ihmis‐ten kanssa. Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei ole määräyksiä, eikä opetusryhmiä tarvitse jakaa, vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.

Opetusluokat

Ensimmäisen jakson aikana tavoiteltu väljyys toteutetaan hajauttamalla oppilaat koulun kolmeen rakennukseen:

 • 6. luokat opiskelevat ja ruokailevat pääosin Kansakoululla
 • 7.‐9. luokat opiskelevat pääosin Siivessä, Kirkkokadulla ja ruokailevat Ellissä
 • Lukio opiskelee Siivessä ja Museossa ja ruokailee Ellissä

Koulupäivän alkaessa oppilaat ja opiskelijat menevät suoraan alkavan tunnin luokkiin odottamaan oppitunnin alkua. Oppitunnin päättyessä siirrytään seuraavan tunnin luokkaan. Välitunnilla oppilaat/opiskelijat ovat joko alkavan tunnin luokassa oman ryhmänsä kanssa tai ulkona koulun pihalla. Koulun käytävillä ei oleskella.

Aineenopettajat voivat tarvittaessa rytmittää oppitunteja ja taukoja esimerkiksi käymällä oppilaiden kanssa kävelyllä tai pitämällä tauon luokassa sopivassa kohdassa oppituntia. Välituntien porrastuksilla vältetään edelleen suurten oppilasjoukkojen samanaikaisia liikkeitä. Sään salliessa pienet retket ja oppituntien pitäminen koulun lähialueilla ovat linjassa opetustilojen väljentämisen kanssa, kunhan pysytään oman luokan kanssa.

Koululounas

Peruskoulun koululounas nautitaan oman luokan kanssa annetun aikataulun mukaan klo 10.45 – 12.15. Ruokailua on porrastettu enemmän, jotta saadaan lisää väljyyttä itse ruokailutilanteeseen. Ellin ruokasalissa ruokailevat luokat hajaantuvat pikku ruokasaliin sekä pääruokasaliin. Kansakoululla opiskelevien, lähinnä 6.luokan oppilaiden koululounas tarjoillaan Pikku‐Ellissä Kansakoululla.

Lukion opiskelijoiden ruokailua porrastetaan seuraavasti:

 • Abiturientit  klo 11.00 – 11.30
 • Ykköset klo 12.15 – 12.40
 • Kakkoset klo 12.35 – 13.00

Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja ‐jakelun sekä syömisen aikana:

 • Kädet tulee pestä huolellisesti juoksevan veden alla ennen ruokailuun saapumista.
 • Ruokasalissa on desinfiointipisteet molempien sisääntuloväylien alussa.
 • Matkapuhelimien käyttö ruokailun aikana on ehdottomasti kielletty.
 • Kouluravintolan henkilökunta huolehtii linjastojen riittävästä puhtaudesta:
  • ottimet vaihdetaan aina eri ruokailuvuorojen välillä
  • ruokalinjastot‐ sekä astioiden palautuspisteet puhdistetaan desinfioivalla D10‐pe‐suaineella aina eri ruokailuvuorojen välillä
  • keittiön puolella ylikorostetaan jo entuudestaan korkeaa hygieniatasoa ‐ näin omalta osaltamme edesautamme ruokaturvallisuutta
Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää, joten
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä.
 • Vältetään muiden kuin oppilaiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella. Esimerkiksi vanhempien tapaamisia ja koulun tutustumistilaisuuksia ei lähtökohtaisesti järjestetä koulun tiloissa. Vanhempainillat järjestetään etätilaisuuksina verkossa.
 • Vältetään henkilökunnan kokoontumisia suuriin joukkoihin. Opettajien työtilojen lisäksi opettajien käytössä ovat mm. Tietovintti, Pannuhuone sekä tyhjät opetusluokat.
 • Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei siten sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja hen‐kilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa perusope‐tusta koskevassa lainsäädännössä.
Opiskeluhuollon palvelut

Opiskeluhuollon palvelut toimivat normaalisti. Oppilas voi terveenä tulla varaamilleen käynneille koulun psykologin, kuraattorin ja tervey‐denhoitajan luokse. Palveluja tarjotaan myös etänä.

 •  Lari Laakkonen, koulupsykologi  puh. 044 4885540
 • Maija Halme, koulukuraattori  puh. 044 4885546
 • Melina Lahtinen‐Köppä, peruskoulun terveydenhoitaja puh. 044 4162794
 • Nina Kuisma, lukioterveydenhoitaja  puh. 044 4163119

TIEDOTE HUOLTAJILLE, OPPILAILLE JA OPISKELIJOILLE

6. elokuuta 2020  

LAHDEN YHTEISKOULUN PERUSKOULU JA LUKIO 2020 ‐ 21

Kirkkokatu 2, 15110 Lahti     www.lyk.fi