Ajankohtaista

Tiedote aikuislukion opiskelijoille oppimisen ja opiskelun tuesta

Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tavoitteena on esteetön oppimisympäristö. Pyrimme ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksia ja tunnistamaan ne varhain. Tarvittaessa oppimista voidaan helpottaa erityisjärjestelyin.

Oppimisvaikeus, kuten lukihäiriö, vieraskielisyys, sairaus tai vamma voi vaikeuttaa lukemista, kirjoittamista tai laskemista.

 • Lukeminen voi olla hidasta.
 • Kirjoittamisessa voi tulla paljon kirjoitusvirheitä.
 • Matematiikassa numerot voivat mennä sekaisin tai sanallisia tehtäviä on vaikea ymmärtää.
 • Kielen rakenteiden oppiminen tai vieraan kielen oppiminen voi tuntua vaikealta.
 • Luonnontieteellisissä oppiaineissa voi olla vaikeaa ymmärtää esimerkiksi kuvioita, diagrammeja, tilastoja tai karttoja.
 • Oppitunneilla voi olla vaikeuksia keskittyä ja häiriintyy helposti.

Luku- ja kirjoitushäiriö (lukihäiriö)

Jos epäilee, olisiko oppimisvaikeuksien taustalla mahdollisesti lukihäiriö, kannattaa asia testauttaa. Lukihäiriö voidaan ensin ns. seuloa, jonka tuloksena saadaan mahdollisia viitteitä jatkotutkimusten tarpeelle. Lukiseula järjestetään aikuislukiossa joko yksittäiselle opiskelijalle tai pienryhmälle. Seulan kesto on noin 1,5 tuntia. Seula on maksuton. Ilmoittautuminen sähköpostilla aikuislukion opinto-ohjaajalle: enni.rantahalme[at]lyk.fi.

Aikuislukiossa järjestetään syksyn 2018 aikana LUKISEULA –tilaisuuksia (seuraavan kerran keväällä 2019): tiistaina 16.10. klo 14.30 ja torstaina 18.10 klo 14.30

On opiskelijan edun mukaista, että mahdollinen lukihäiriö seulotaan ja testataan mahdollisimman pian, jos oppimisvaikeuksia ilmenee. Jos lukiseula antaa viitteitä mahdollisesta lukihäiriöstä, rehtori tai opinto-ohjaaja ohjaa hakeutumaan lukitestaukseen. Lukitestaus on aikuislukion opiskelijalle maksullinen. Testausmaksu 120 € sisältää Lahden yhteiskoulun erityisopettajan tekemän testauksen. Jos lukihäiriö todetaan, erityisopettaja kirjoittaa lukilausunnon, jossa luokitellaan myös häiriön vaikeusaste. Opinto-ohjaaja pyytää opiskelijan suostumuksen hänen henkilötietojensa luovuttamiseen erityisopettajalle.

Opiskelija voi käydä myös omalla kustannuksellaan testauttamassa lukihäiriön koulun ulkopuolella, joko erityisopettajalla, psykologilla tai puheterapeutilla. Opiskelijan kannattaa säilyttää koesuorituksia, ainekirjoituksia tai esseevastauksia ja ottaa mukaan ne lukitestaukseen. Asiantuntija saa suorituksista lisäinformaatiota testausta ja mahdollista lukihäiriölausuntoa varten.

Vieraskielisyys

Jos opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomen kieli tai hän on käynyt pitkään koulua ulkomailla, vieraskielisyys voidaan huomioida kurssiarvosanaa määrättäessä. Opiskelijan tulee kertoa vieraskielisyydestään opinto-ohjauskeskustelun yhteydessä. Vasta opintojen aikana saadaan selvyys siitä, miten vieraskielisyys mahdollisesti vaikuttaa oppimiseen ja koulumenestykseen. Vieraskielisyys luokitellaan vieraskielisyyden aiheuttamana vaikeutena neliportaisella asteikolla: ei vaikeuksia, lieviä vaikeuksia, selviä vaikeuksia, suomen kielen taito silti kohtalainen tai vakavia vaikeuksia. Vieraskielisyysselvitys tehdään opiskelijan kohdalla viimeistään toisen opiskeluvuoden aikana.

Sairaus tai vamma

Tavallisimpia tilanteita, sairauksia ja vammoja, joiden perusteella kokeisiin järjestetään erityisjärjestelyitä ovat erilaiset onnettomuudet, kuulovamma, näkövamma, CP-vamma, nivel- ja reumasairaudet, mielenterveyshäiriöt ja keskushermoston kehityksen häiriöt. Jos opiskelija haluaa, että sairaus tai vamma otetaan koulussa huomioon, hänen tulee toimittaa siitä rehtorille lääkärinlausunto tai muu selittävä puoltolause esimerkiksi erityisen vaikeasta elämäntilanteesta.

Erityisjärjestelyiden myöntäminen aikuislukiossa

Keskivaikea tai vaikea lukihäiriö, sairaus, vamma tai vaikea elämäntilanne voidaan huomioida kokeiden suorittamisessa erityisjärjestelyin. Vaikka erityisjärjestelyillä pyritään luomaan kohtuulliset ja yhdenvertaiset olot kokeiden suorittamiseksi, kaikkia yksilöllisiä tarpeita ei voida kuitenkaan huomioida.

Kyseeseen tulevia erityisjärjestelyjä kokeen tekemisessä ovat lukihäiriön vaikeuden, sairauden tai vamman asteen ja luonteen mukaan esimerkiksi seuraavat:

 • koetilanteessa istumapaikka luokan edessä, takana tai lähellä ovea
 • vaihtoehtoinen suoritustapa (mahdollisuus muuhun osaamisen näyttöön kuin koe)
 • lisäaika kokeen tekemiseen
 • erillinen koetila
 • oikeus suurentaa kirjasinkokoa (digitaalinen koe)
 • oikeus käyttää suurempaa näyttöä (digitaalinen koe).

Erillinen koetila voi opiskelijan tarpeiden ja koulun mahdollisuuksien mukaan olla eri luokka tai toisen tai useamman opiskelijan kanssa jaettu erillinen tila. Erillinen tila voi olla järjestetty koetilassa esimerkiksi sermein. Opiskelija saa käyttää opiskelussaan ja kurssikokeissa suurennuslasia, lisävalaisinta tai värillistä muovitaskua tai –kalvoa, jos ne auttavat opiskelijaa. Erillistä lupaa niiden käyttöön ei vaadita.

Aineenopettajan myöntämät erityisjärjestelyt

Normaali koeaika aikuislukiossa on kaksi tuntia. Aineenopettaja voi myöntää lisäaikaa 15 minuuttia kokeen tekemiseksi. Lisäajan saamiseksi täytyy sopia opettajan kanssa etukäteen. Opettaja voi myös siirtää tarvittaessa opiskelijan tekemään koetta vapaana olevaan luokaan.

Rehtorin myöntämät erityisjärjestelyt

Jos opiskelijalla on tarve ja perusteet muihin kuin aineenopettajan myöntämiin erityisjärjestelyihin, on hänen keskusteltava asiasta rehtorin kanssa hyvissä ajoin ennen kokeita. Rehtori tekee päätöksen koulussa järjestettävistä erityisjärjestelyistä asiantuntijalausunnon, opiskelijan tai hänen huoltajansa kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Myös aineenopettajien tekemät havainnot opiskelijan työskentelystä ja opiskelijan kanssa käydyt keskustelut vaikuttavat päätöksentekoon tarvittavista järjestelyistä. Rehtori noudattaa

Ylioppilastutkintolautakunnan antamia ohjeita erityisjärjestelyiden myöntämisestä. Tarvittaessa myönnetyt erityisjärjestelyt voidaan muuttaa tai purkaa, jos erityisjärjestelyitä ei enää tarvita tai niille ei ole enää perusteita. Opiskelijan tulee esittää kurssin alussa opettajalle rehtorilta saamansa todistuksen, josta selviää oikeus erityisjärjestelyihin.

Yhteystietoja:

rehtori Riitta Yrjänä, puh. 044 0885 501, riitta.yrjana[at]lyk.fi

opinto-ohjaaja Enni Rantahalme, puh. 044 4885 562, enni.rantahalme[at]lyk.fi

aikuislukion toimisto, puh. 03 876 9050, aikuislukio[at]lyk.fi