Lahden yhteiskoulun järjestyssäännöt

Mustavalkoinen kuva Lahden yhteiskoulun vanhasta koulurakennuksesta nimeltään Museo. Kuvattu rakennuksen profiili Kirkkokadulta katsottuna.

Lahden yhteiskoulun järjestyssäännöt

Tarkoitus ja soveltaminen
Oikeudet ja velvollisuudet
Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
Seuranta ja tarkistaminen

1. Koulun nimi

 • Lahden yhteiskoulun peruskoulu ja lukio

2. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.i
 • Järjestyssäännöt on laadittu lainsäädännön tueksi ja ne ovat velvoittavia.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa.

i Perusopetuslaki (628/1998)  29 § 4 mom.

3. Oppilaan ja opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Peruskoulun oppilaista ja lukion opiskelijoista käytetään tästä eteenpäin nimitystä opiskelija

Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

 • Opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen tai lukiokoulutukseen.
 • Kaikilla opiskelijoilla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. ii
 • Kaikki opiskelijat ovat keskenään tasavertaisia riippumatta sukupuolesta, kulttuurista ja kielestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnollisesta taustasta, vammasta, ulkoisesta ominaisuudesta tai muusta erityisen tuen tarpeesta. iii
 • Opiskelijalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.  iv
 • Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.
 • Koulussamme ei hyväksytä henkistä eikä fyysistä väkivaltaa.
 • Koululla on opiskeluhuoltoryhmä, joka käsittelee tarvittaessa opiskelijoiden koulunkäyntiä haittaavia ongelmia.
 • Opetussuunnitelmista löytyvät tarkemmat menettelytavat opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Opiskelijan velvollisuudet

 • Oppivelvollisella on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. v
 • Opiskelijan tulee osallistua opetukseen ja koulun järjestämiin tilaisuuksiin, ellei heille ole myönnetty niistä vapautusta. Peruskoulun oppilaalla on velvollisuus osallistua kouluruokailuun.
 • Opiskelijan tulee suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja käsitellä huolellisesti koulun omaisuutta.
 • Opiskelijalla on oltava oppitunneilla vaadittavat opiskeluvälineet.

ii Suomen perustuslaki (731/1999) 16 § sivistykselliset oikeudet, 6 § yhdenvertaisuus, 7 § oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen ja 10 § yksityiselämän suoja sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimus ( 60/1991) 28 ja 29 artikla oikeus koulutukseen.

iii Perustuslain (731/1999) 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lisäksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä on säädetty yhdenvertaisuuslaissa sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa.

iv Perusopetuslaissa (628/1999) kirjattuja oppilaan oikeuksia ovat esimerkiksi 30 § oikeus saada opetusta, 31 § opetuksen maksuttomuus, 29 § oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, 32 § koulumatkaetu, 33 § majoitusetu, 34 § tapaturman hoito ja terveydenhuolto, 31 § ruokailuetu, koulunkäynnin ja oppimisen tuki (16 § tukiopetus ja osa aikainen erityisopetus, 16 a § tehostettu tuki, 17 § erityinen tuki ja 17a § henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) sekä 31a § oppilashuolto.

Perusopetuslain (628/1999) 7 luvusta löytyvät säännökset oppivelvollisuudesta sekä oppilaan oikeuksista ja velvollisuuksista:  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 .

Lukiolain (714/2018) 5 luvusta löytyvät säännökset opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714 .

v Perusopetuslaki (628/1999) 25 ja 26 §.

4. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös

 • Kouluyhteisön jäseniltä edellytetään hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä, kuten toisten huomioon ottamista, työ- ja opiskelurauhan edistämistä ja kunnioittamista, tervehtimistä ja ohjeiden noudattamista.
 • Kouluruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja.
 • Jokainen huolehtii omasta hygieniastaan, mm. sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi.
 • Kouluun pukeudutaan asiallisesti. Pukeutumisella ei saa loukata toisia, eikä pukeutuminen saa olla hyvien tapojen vastaista. Koulun juhlatilaisuuksiin pukeudutaan niiden arvon mukaisesti.
 • Kouluyhteisössä toimitaan täsmällisesti ja noudatetaan yhteisesti sovittuja aikatauluja. Mahdolliset myöhästymiset ja poissaolot tulee selvittää huoltajan varmentamana.
 • Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa Internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Opiskelija voi julkaista sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin hänellä on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat.vi
 • Koulutyössä kunnioitetaan tekijänoikeuksia: oppilastöihin merkitään aina selvästi, mistä lähteestä työssä käytetyt materiaalit, kuten teksti, kuvat ja videot ovat peräisin. Tekstin suora plagiointi on kielletty. Plagioinnin seuraamuksista määrätään erikseen.

Oleskelu ja liikkuminen

 • Välitunnit suositellaan vietettävän koulualueella. Jos opiskelija poistuu koulualueelta ilman kouluun liittyvää syytä, hän liikkuu huoltajan vastuulla. Täysi-ikäinen opiskelija liikkuu omalla vastuullaan.
 • Koulurakennuksissa liikutaan rauhallisesti ja meluamatta.
 • Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä ja käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti.
 • Koulualueen ulkopuolisille liikuntapaikoille ja muuhun koulun osoittamaan toimintaan kuljettaessa noudatetaan opettajan antamia ohjeita, liikennesääntöjä ja käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti.
 • Liikuntavälineitä säilytetään niille osoitetuilla paikoilla.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroista huolehditaan hyvin ja kunnioitetaan toisten omaisuutta.
 • Roskaaminen on kielletty ja omat jäljet on siivottava. Jokainen pitää omalta osaltaan huolen, että koulu ja sen ympäristö pysyvät siisteinä.
 • Opiskelijalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko, puhdistaa tai järjestää likaamansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuus. vii

Turvallisuus

 • Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
 • Polkupyörät ja muut kaksipyöräiset parkkeerataan niille osoitetuille paikoille. Koulun pihaan ei saa tuoda opiskelijoita autolla.
 • Koulualueella on tallentava kameravalvonta, jota käyttää vain koulun turvallisuushenkilöstö. viii

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita käytetään oppitunneilla opiskeluun opettajan ohjeiden mukaisesti. Opiskelutilanteissa voi käyttää myös omia laitteita, korvausvelvollisuus on kuitenkin rikkoutumistapauksissa opiskelijalla.
 • Koulun juhlatilaisuuksissa käytetään mobiililaitteita opettajan ohjeiden mukaisesti.
 • Opettajalla ja koulun henkilökunnalla on oikeus kieltää mobiililaitteen käyttö opetustilanteessa, jos siitä ei ole sovittu tai siitä aiheutuu häiriötä.
 • Koetilanteessa mobiililaitteiden käyttö on kielletty kokeen mitätöinnin uhalla, ellei opettaja toisin määrää.
 • Oppitunteja ja opiskelutilanteita ei saa kuvata tai äänittää ilman kaikkien läsnäolijoiden lupaa.

Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. ix
 • Tupakkatuotteiden, esimerkiksi tupakka, sähkötupakka ja nuuska, käyttö koulun alueella on kielletty. x
 • Koululla on nollatoleranssi päihteitä kohtaan. Päihtyneeltä opiskelijalta evätään opetus loppupäiväksi ja huoltajalle ilmoitetaan. Opiskelijan hallusta löytyneet päihteet otetaan henkilökunnan haltuun ja niistä ilmoitetaan aina kotiin.

Kurinpito

 • Suunnitelma kasvatuskeskusteluista ja kurinpidollisista toimista on osa opetussuunnitelmaa.
 • Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat. xi
 • Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa siten kuin perusopetuslaissa määrätään. xii
 • Opettajalla on oikeus poistaa häiritsevä opiskelija tunniltaan tai ohjata hänet klinikkaluokkaan.
 • Koulun rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. xiii

v Perusopetuslaki (628/1998) 25 ja 26 §.
vi Tietosuojalaki (1050/2018); Rikoslaki (39/1889) 24: 8-10 §; Tekijänoikeuslaki (404/1961).
vii Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 2§.
viii Tietosuojalaki (1050/2018)
ix Perusopetuslaki (628/1998) 29 §, lukiolaki (714/2018) 21 §, järjestyslaki (612/2003) 9 §.
x Tupakkalaki (549/2016) 2 §.
xi Perusopetuslaki (628/1998) 36e §, lukiolaki (714/2018) 26e §.
xii Perusopetuslaki (628/1998) 36d, 36f, 36g §.
xiii Perusopetuslaki (628/1998) 36d, 36f, 36g §, lukiolaki (714/2018) 26d, 26f, 26g §.

5. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöt käydään luokissa läpi lukuvuoden alkaessa ja aina tarvittaessa.
 • Järjestyssäännöt ovat luettavissa LYK-kalenterissa ja koulun verkkosivuilla www.lyk.fi .
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain.