Aikuislukiossa on totuttu ymmärtämään aikuisopiskelijaa ja aikuisopiskeluun liittyviä haasteita. Tulemme vastaan, tuemme opiskeluvaikeuksissa ja joustamme tarvittaessa.

Koska aikuislukio tarjoaa erilaisia opiskelumahdollisuuksia lähiopetuksesta itsenäisempään etä- ja verkko-opiskeluun, opintojen ja opiskelun suunnittelu on kannattavaa. Opintojen suunnittelun avulla opiskelijalle hahmottuu aikuislukion opintotarjonta kokonaisuudessaan ja omat mahdollisuudet opiskella. Opintojen suunnittelussa kannattaa hyödyntää aikuislukion opinto-ohjausta. Suunnitelmasta kannattaa tehdä sellainen, joka on itselle mahdollista toteuttaa. Suunnitelman pohjalta pystyy rakentamaan oman lukujärjestyksen.

Aikuisopiskelussa on erityisen tärkeää ennakoida tulevaa ja laatia opiskelusuunnitelma. Opiskelu on suunnitelmallista, kun ilmoittautuu ennakkoon opintojaksoille / kursseille, kohdistaa katseen jo tuleviin periodeihin, laatii itselleen lukujärjestyksen ja hankkii oppimateriaalit etukäteen. Kannattaa olla mieluimmin askeleen edellä kuin perässä. Niin asiat pysyvät hallinnassa.

Kun periodi alkaa, silloin alkaa myös opintojakson / kurssin opiskelu. Opettaja kertoo ensimmäisillä oppitunneilla opintojakson / kurssin tuntisuunnitelman ja antaa ohjeita opintojen suorittamiseen. Myös oppimateriaali kannattaa olla hankittuna heti ensimmäiselle oppitunnille, koska erityisesti kielten ja matematiikan opiskelu lähtee liikkeelle heti oppimateriaalin avulla. Jos opiskelija ei voi osallistua ensimmäisille oppitunneille, on järkevää ilmoittaa siitä opettajalle. Näin pysyy opintojakson / kurssin vahvuudessa mukana.

Koulu odottaa opiskelijalta vastuullista opiskelua eli opintoihin sitoutumista. Odotamme, että opiskelijan opinnot edistyvät ja hän myös saavuttaa tavoitteensa. Olipa tavoite mikä tahansa, oppimisen eteen on tehtävä töitä.

Arvioinnin saamiseksi opiskelijalla on velvollisuus tehdä opintoihin liittyvät tehtävät ja osallistua kokeeseen tai osoittaa osaamistaan muulla, opettajan kanssa sovitulla tavalla. Työ- tai sairauspoissaoloista opiskelijan pitää neuvotella opettajan kanssa.

Opiskelu on opintoihin osallistumista

Lähiopetus
Aikuislukion opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus joko lähiopetuksessa tai etäopetuksessa, jollei etäopiskelusta tai itsenäisestä suorittamisesta ole erikseen sovittu. Lähiopiskelu toteutetaan pääsääntöisesti koulussa, Lahden yhteiskoulun tiloissa. Työ- ja sairauspoissaoloista opiskelijan tulee neuvotella opettajan kanssa.

Etäopiskelu
Jos opiskelija ei voi osallistua erityisestä syystä lähiopetukseen, hän voi jatkaa opiskelua etäopiskelijana hyödyntäen aikuislukion tarjoamaa etä- ja verkko-opetusta. Opiskelijan on oltava yhteydessä opintojakson opettajaan ja sovittava opettajan kanssa etäopiskelutavasta. Opintojakson opettajan on oltava tietoinen, että opiskelija suorittaa kyseistä opintojaksoa osallistumatta joko osittain tai kokonaan lähiopetukseen.

Opintojakson suorittaminen itsenäisesti
Itsenäinen opiskelu on sitä, että opiskelija osallistuu opetukseen osittain tai ei osallistu lainkaan. Aikuislukion opiskelija voi suorittaa lukion oppimäärän tai yksittäisen opintojakson joko osittain tai kokonaan itsenäisesti. Itsenäisesti suoritettaviin opintoihin soveltuvat pääsääntöisesti lukion oppimäärän pakolliset ja valtakunnalliset opintojaksot, paitsi valtakunnalliset suullisen kielitaidon opintojaksot. Opiskelijan on keskusteltava tarpeesta suorittaa opintoja itsenäisesti opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa.

Aineen opettaja voi myöntää opiskelijalle luvan suorittaa oppiaineen yksittäisen opintojakson tai opintojaksoja itsenäisesti. Aineen opettajan on oltava tietoinen siitä, että opiskelija suorittaa opintojaksoa itsenäisesti.

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti pääsääntöisesti sinä ajankohtana, kun kyseinen opintojakso tarjotaan opintotarjottimessa. Tarvittaessa aineen opettaja voi myöntää opiskelijalle luvan suorittaa opintojakso itsenäisesti myös opintotarjottimesta poikkeavana, muuna sovittuna ajankohtana. Opiskelija sopii aineen opettajan kanssa, millaisia osaamisen näyttöjä opintojakson itsenäiseen suorittamiseen kuuluu sekä milloin ja millä tavalla näytöt annetaan.

Lukion oppimäärän suorittaminen itsenäisesti
Rehtori voi myöntää opiskelijalle luvan suorittaa lukion oppimäärän itsenäisesti. Luvan perusteena on tällöin erityinen ja perusteltu syy. Rehtori huomioi päätöksessään opiskelijan edellytykset itsenäiseen opiskeluun.

OPISKELUOIKEUS JA OPINTOJEN EDISTYMINEN

Jos opinnot eivät jostain syystä edisty suunnitellusti, on erittäin tärkeää, että opiskelija ilmoittaa opinnot väliaikaisesti keskeytyneeksi. Keskeyttämisaikeista on aina ensin keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa. Lupaa opiskeluoikeuden väliaikaiseen keskeyttämiseen haetaan aikuislukion rehtorilta. Väliaikaisen keskeytyksen aikana opintoaika ei kulu hukkaan.

  • Aikuisten peruskoulun päättövaihe on suoritettava pääsääntöisesti kahdessa vuodessa.
  • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) on suoritettava yhden lukuvuoden aikana.
  • Lukion oppimäärä on suoritettava pääsääntöisesti kolmessa tai enintään neljässä vuodessa.