Aikuislukiossa on totuttu ymmärtämään aikuisopiskelijaa ja aikuisopiskeluun liittyviä haasteita. Tulemme vastaan, tuemme opiskeluvaikeuksissa ja joustamme tarvittaessa.

Koska aikuislukio tarjoaa erilaisia opiskelumahdollisuuksia lähiopetuksesta itsenäisempään etä- ja verkko-opiskeluun, opintojen ja opiskelun suunnittelu on kannattavaa. Opintojen suunnittelun avulla opiskelijalle hahmottuu aikuislukion opintotarjonta kokonaisuudessaan ja omat mahdollisuudet opiskella. Opintojen suunnittelussa kannattaa hyödyntää aikuislukion opinto-ohjausta. Suunnitelmasta kannattaa tehdä sellainen, joka on itselle mahdollista toteuttaa. Suunnitelman pohjalta pystyy rakentamaan oman lukujärjestyksen.

Aikuisopiskelussa on erityisen tärkeää ennakoida tulevaa ja laatia opiskelusuunnitelma. Kun ilmoittautuu ennakkoon kursseille, kohdistaa katseen jo tuleviin jaksoihin, laatii itselleen lukujärjestyksen ja hankkii oppikirjat etukäteen, on se suunnitelmallista opiskelua. Kannattaa olla mieluimmin askeleen edellä kuin perässä. Niin asiat pysyvät hallinnassa.

Kun jakso alkaa, silloin alkaa myös kurssin opiskelu. Opettaja kertoo ensimmäisillä oppitunneilla kurssin tuntisuunnitelman ja antaa ohjeita kurssin suorittamiseen. Myös oppikirja kannattaa olla hankittuna heti ensimmäiselle oppitunnille, koska erityisesti kielten ja matematiikan opiskelu lähtee liikkeelle heti oppikirjan avulla. Jos opiskelija ei voi osallistua ensimmäisille oppitunneille, on järkevää ilmoittaa siitä kurssin opettajalle. Näin pysyy kurssin vahvuudessa mukana.

Koulu odottaa opiskelijalta vastuullista opiskelua eli opintoihin sitoutumista. Odotamme, että opiskelijan opinnot edistyvät ja hän myös saavuttaa tavoitteensa. Olipa tavoite mikä tahansa, oppimisen eteen on tehtävä töitä.

Aikuislukion opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus, jollei opintojen itsenäisestä suorittamisesta ole erikseen sovittu. Läsnäolo vaikuttaa kurssin arviointiin. Arvioinnin saamiseksi opiskelijalla on velvollisuus tehdä kurssiin liittyvät tehtävät ja osallistua kokeeseen tai osoittaa osaamistaan muulla, opettajan kanssa sovitulla tavalla. Työ- tai sairauspoissaoloista opiskelijan pitää neuvotella opettajan kanssa.

Lähiopiskelu on oppitunneille osallistumista

Aikuislukion lähiopetus järjestetään neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin. Opetusta järjestetään sekä päivällä klo 10.15-15.55 (perusopetus ja LUVA-koulutus) että illalla 15.15-20.05 (lukiokoulutus) välisenä aikana. Lähiopetuksen oppituntien kellonaika riippuu siitä, mitä opintoja haluaa ja voi opiskella.

Etäopiskelu on osittain oppitunneille osallistumista ja osittain itsenäistä

Joitakin lukion oppiaineita ja kursseja järjestetään etäopetuksena. Kurssin kohdalla on silloin tästä merkintä ETÄ. Etäopetus tarkoittaa sitä, että kurssin opetus järjestetään osittain lähiopetuksena ja osittain itsenäisesti opiskellen.

Jos elämäntilanne, työnteko tai jokin muu syy hankaloittaa lähiopetukseen osallistumista, opiskelija voi anoa lupaa itsenäiseen opiskeluun aikuislukion rehtorilta. Opiskeluvaikeuksista kannattaa neuvotella opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa.

Verkko-opiskelu on itsenäistä opiskelua ohjatusti verkonvälityksellä

Verkko-opetus on ohjattua opetusta koulun verkko-oppimisympäristössä, Kustissa. Verkkokursseja on tarjolla useammissa aikuislukion oppiaineissa. Verkkokurssit toteutetaan yhden opintojakson aikana.  Verkkokurssit on merkitty aikuislukion kurssitarjottimeen tuntien 5-7 kohdille. Verkkokurssit on koottu yhteen myös erilliseen verkkokurssitarjottimeen. Se, millä tuntikoodin paikalla verkkokurssi on kurssitarjottimessa sijoitettu, määrää kurssiin mahdollisesti liittyvän koepäivän. Opettaja päättää kuuluuko verkkokurssin suorittamiseen koetta.

Verkkokurssien opiskelu vapauttaa lähiopetuksen läsnäolovelvoitteesta. Verkkokurssit sopivatkin erinomaisesti sellaiselle opiskelijalle, joka hallitsee itsenäistä opiskelutyyliä. Kurssiin liittyviä tehtäviä voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, kuitenkin verkko-opettajan asettamiin aikamääriin mennessä. Verkkokursseissa ei ole lähiopetusta, mutta joissakin on lähitapaamisia opettajan kanssa. Lähitapaamiset tukevat mm. verkkotehtävien tekemistä.

OPINTOAJAT ERI KOULUTUKSISSA

Jos opinnot eivät jostain syystä edisty suunnitellusti, on erittäin tärkeää, että opiskelija ilmoittaa opinnot väliaikaisesti keskeytyneeksi. Keskeyttämisaikeista on aina ensin keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa. Lupaa opiskeluoikeuden väliaikaiseen keskeyttämiseen haetaan aikuislukion rehtorilta. Väliaikaisen keskeytyksen aikana opintoaika ei kulu hukkaan. Jos esimerkiksi neljän vuoden opintoaika lukiokoulutuksen osalta ylittyy, opiskelija joutuu maksamaan opiskelustaan kurssimaksun 120 €.

  • Aikuisten peruskoulun päättövaihe on suoritettava kahdessa vuodessa.
  • Lukio-opintoihin valmistava koulutus (LUVA) on suoritettava yhden lukuvuoden aikana.
  • Lukion oppimäärä on suoritettava pääsääntöisesti kolmessa tai enintään neljässä vuodessa.