Lukio
Näille sivuille on koottu tietoa Yhteiskoulun lukion opiskelijoille.

Lukuvuoden kulku

Lahden yhteiskoulun 123. lukuvuosi alkaa 8.8.2018 ja päättyy 1.6.2019.

Syyslukukausi 8.8.–21.12.2018
Syysloma 20.10.–28.10.2018 (viikko 43)
Itsenäisyyspäivävapaa 6.12.–9.12.2018

Kevätlukukausi 7.1.–1.6.2019
Talviloma 23.2.–3.3.2019 (viikko 9)
Pääsiäisvapaa 19.4–22.4.2019
Vappu 1.5.2019
Helatorstai 30.5.2019

Lukuvuoden 2018–2019 työpäivät

Lukuvuoden tapahtumat

Juhlat

 • 7.11.2018 Yhteiskoulun päivä
 • 5.12.2018 Itsenäisyysjuhla
 • 21.12.2018 Joulukirkko ja joululaulut
 • 14.2.2019 Penkkarit
 • 15.2.2019 Vanhojen tanssit
 • 1.6.2019 Kevään ylioppilasjuhla

Muut tapahtumat

 • 29.5.2019 Liikuntapäivä
 • 1.6.2019 Todistusten jako

Vanhempainillat

Lukuvuoden aikana järjestetään vanhempainiltoja seuraavasti

 • 1. vuosikurssin opiskelijoiden vanhempainilta keskiviikkona 10.10.2018 klo 17.30
 • abien vanhempainilta, aiheena jatko-opinnot keskiviikkona 14.11.2018 klo 18.00.
 • 2. vuosikurssin opiskelijoiden vanhempainilta, aiheena ylioppilaskirjoitukset keskiviikkona 6.3.2019 klo 18.00.

Kouluesittelyt

 • Infotilaisuus lukioon pyrkiville ja vanhemmille tiistaina 8.1.2019 klo 18.00.
 • Lukion avoimet ovet oman koulun yhdeksäsluokkalaisille 15.–16.1.2019.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuminen

Seuraavien jaksojen kurssivalinnat tehdään Helmessä.

Uudet lukio-opiskelijat saavat tunnukset keskitetysti 1. jakson aikana valintaohjelman koulutuksen yhteydessä. Ykkösten ei tarvitse sitä ennen tehdä valintojaan verkossa.

Lukuvuoden kurssivalintoja voi selata ja päivittää jatkuvasti. Alkavan jakson kurssivalintojen teko päättyy noin viikkoa ennen uuden jakson alkua.

Lukion kurssit 2018–2019
Lukion kurssitarjotin 2018–2019
Lukion oppikirjalista 2018—2019
Lukion valintakortti 2018
Lukion YT-linjan valintakortti 2018

 

Lukion oppikirjalista 2019-2020

Uusintakokeet

Lukuvuoden 2018–2019 uusintakoepäivät

Lukuvuoden ensimmäinen uusintakoe järjestetään 20.-22.8.2018.

Lukuvuoden toinen uusintakoe järjestetään 7.-9.1.2019.

Lukuvuoden kolmas uusintakoe järjestetään 23.-25.4.2019. Katso koejärjestys.

Uusintakokeisiin osallistuminen

Kurssin, josta opiskelija on saanut enintään välttävän (5) arvosanan, voi suorittaa uusintakuulustelussa tai osallistumalla uudelleen ko. kurssin loppukokeeseen jaksolla, jolla kurssi esiintyy uudelleen. Uusintakuulusteluja järjestetään lukuvuoden aikana kolme kertaa: tammikuun alussa, huhtikuussa ja elokuussa.

Uusintakokeeseen ja kurssin loppukokeeseen osallistuminen edellyttää kirjallista ilmoittautumista määräaikaan mennessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Uusintakokeesta saa poistua aikaisintaan 15 minuuttia ennen kokeen päättymistä. Uusintakokeeseen ei oteta opiskelijaa, joka on ollut ko. päivänä poissa koulusta tai jolla on selvittämättömiä poissaoloja. Itsenäisesti opiskellusta kurssista saatua hylättyä arvosanaa (4) ei voi korottaa uusintakuulustelussa.

Uusintakokeet palautetaan uusintakokeita seuraavan viikon perjantaina. Muista ottaa opintokirja mukaan arvosanamerkintää varten.

Suoritusohjeet & kurssikuvaukset

Oppimäärä

Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia, jotka tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa. Lukion oppimäärä koostuu enimmäkseen kaikille yhteisistä kursseista, joiden lisäksi opiskelijan on suoritettava vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Oppiaineen oppimäärään kuuluu vähintään tuntijaon mukainen minimikurssimäärä.

Suoritusjärjestys

Kunkin aineen kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä. Tästä suoritusjärjestyksestä voi poiketa kurssiselosteissa ilmoitetulla tavalla.

Kursseille ilmoittautuminen

Opiskelijan tulee ilmoittautua seuraavan jakson kursseille viimeistään viikkoa ennen jakson alkua. Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa henkilökohtaisen tunnuksen avulla. Opiskelijan tulee varmistaa tunnuksensa toimivuus ajoissa.

Kurssin suorittaminen

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti opetukseen osallistumalla. Aiheettomien poissaolojen vuoksi opiskelija voidaan jättää arvioimatta. Kurssiin kuuluu kurssikokeen tai sitä korvaavan tehtävän suorittaminen tehtävänannon mukaisesti.

Jos opiskelija keskeyttää aloittamansa kurssin, siitä on keskusteltava ensin kyseisen kurssin opettajan kanssa.

Joitakin lukiokursseja on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen. Opiskelijan on sovittava tällaisesta kurssisuorituksesta ao. aineen opettajan kanssa etukäteen, viimeistään viikkoa ennen uuden jakson alkua. Opettaja määrittelee hyväksyttävään kurssisuoritukseen kuuluvat tehtävät.

Muualla suoritettujen kurssien hyväksilukeminen

Opiskelija voi suorittaa perustellusta syystä yksittäisiä lukiokursseja myös muissa oppilaitoksissa tai verkkokursseina. Tällaisista kurssisuorituksista opiskelijan on esitettävä suunnitelma etukäteen opinto-ohjaajalle.

Opiskelija voi lukea hyväkseen myös muualla suoritettuja muita opintoja, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Näiden kurssien hyväksilukemisesta päättää rehtori.

Arviointi

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan päättötodistukseen suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia.

Kurssin uusiminen

Kurssin, josta opiskelija on saanut enintään välttävän (5) arvosanan, voi uusia käymällä sen uudelleen tai osallistumalla kerran uusintakuulusteluun. Itsenäisesti opiskellusta kurssista saadun hylätyn (4) arvosanan voi korottaa vain opetukseen osallistumalla, ei uusintakuulustelussa.

Tammikuun uusintakuulusteluissa voi uusia 1. ja 2. jakson ja kevään uusintakuulusteluissa 3. ja 4. jakson kursseja. Elokuun uusintakuulustelussa voi uusia koko lukuvuoden kursseja. Parempi arvosana jää voimaan.

Opiskelijan, joka jää saapumatta uusintakuulusteluun, katsotaan käyttäneen uusintakertansa.

Vähintään kohtalaisesti (6) suoritetun kurssin voi uusia vain käymällä sen uudelleen. Parempi arvosana jää voimaan.

Ainevalintojen muuttaminen

Opiskelija tekee itsenäisesti kurssivalintansa verkossa. Opinto-ohjelman muutokset, esimerkiksi jonkin suunnitellun kurssimäärän poisjättäminen tai matematiikan oppimäärän vaihtaminen tulee tehdä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja voi tällöin varmistua, että opintosuunnitelma on ajan tasalla ja lukion oppimäärä tulee varmasti suoritettua suunnitellussa ajassa.

Matematiikan oppimäärän muuttaminen

Pitkän matematiikan keskeneräisen oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi minkä kurssin jälkeen tahansa. Opiskelijan lyhyen matematiikan oppimäärään kuuluvat kurssit MAB1-MAB6. Hyväksiluettujen pitkän matematiikan kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut hyväksytyt pitkän matematiikan kurssit lasketaan matematiikan kokonaiskurssimäärään. Vastaavansisältöisiä lyhyen ja pitkän matematiikan kursseja ei voi hyväksilukea kahdesti.

Oppimäärän suorittaminen

Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia. Opiskelija saa lukion päättötodistuksen, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät.

Oppimäärät on suoritettu, kun opiskelija on suorittanut vähintään 2/3 opinto-ohjelmansa mukaisista oppiaineen pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hyväksytysti.

Koulukohtaisista syventävistä ja soveltavista sekä itsenäisesti opiskelluista kursseista lukion oppimäärään luetaan mukaan vain hyväksytysti suoritetut kurssit.
Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä / hylättyjä enintään:

1 – 2 kurssia      /       0

3 – 5 kurssia      /       1

6 – 8 kurssia      /       2

yli 9 kurssia      /       3

Päättöarvosanan määräytyminen

Oppimäärän arvosana perustuu pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssiarvosanojen keskiarvoon (>0,50 pyöristetään ylöspäin). Mikäli näin määräytyvä arvosana ei vastaa päättövaiheen suoritustasoa, opettaja voi korottaa arvosanaa.

Koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien suoritukset voivat korottaa päättöarvosanaa.

Opiskelija voi korottaa oppimäärän arvosanaansa koulutyön päätyttyä toimeenpantavissa loppukuulusteluissa.

Opintojen-ohjaus

Lukion opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijoita lukio-opinnoissa monissa erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Opinto-ohjaaja tekee opiskelijoiden kanssa suunnitelmia sekä lukio-opintoja että lukion jälkeistä elämää varten. Lukio ei ole epämääräinen ”aikalisä”, vaan siihen kuuluu tavoitteellisuus. Se on yksi osuus elämänmittaisen oppimisen tiellä. Kuitenkin on hyvä muistaa, että elämä on tarkoitettu elettäväksi tässä ja nyt iloineen sekä suruineen.

Opinto-ohjaus on painottunut henkilökohtaisuuteen jokaisen kohdalla niin, että opiskelija voisi lukiosta suunnata juuri itselle sopivalle tielle ylioppilaaksi tultuaan. Vaikka suunnitelmat muuttuvat ja niitä tarkistetaan lukion kuluessa, niin suunnitelmallisuus tekee lukioajasta mielekkään eli syntyy tuntu siitä, että voi itse määritellä omaa elämäänsä. Mahdollisuuksia on monia ja jokainen kulkee omaa yksilöllistä tietään valintoja tehden. Se edellyttää käsitystä vaihtoehdoista, arviota omista mahdollisuuksista ja tietoa siitä, miten edetään opintopolun seuraavaan vaiheeseen. Näitä asioita käsitellään opotunneilla, pienryhmissä ja henkilökohtaisissa opokeskusteluissa.

Lukion opinto-ohjauksesta vastaavat Kirsi-Marja Lagerstam, Mika Lehtolainen ja Kaisa Vedenpää.

Siirry lukion opon omalle sivulle

KV-toiminta

Lahden yhteiskoulun kansainvälinen toiminta koostuu opintomatkoista ulkomaille, Comenius-yhteistyöstä ja ystävyyskoulutoiminnasta. Lisäksi koulustamme lähtee vuosittain opiskelijoita vaihto-oppilaiksi ympäri maailmaa ja vastavuoroisesti LYK:ssa opiskelee joka vuosi ulkomaisia vaihto-opiskelijoita. Lisäksi syksyllä 2012 alkoi lukion kansainvälisyyskurssi, jonka aiheena ovat olleet Kenia, Katalonia ja lukuvuonna 2014–2015 Kiina. Kansainvälisyyskurssilla tutustutaan mm. kohdealueen maantieteeseen, kulttuuriin ja kieleen.

Lukion opintomatkat toteutetaan useimmiten eri aineiden yhteisinä projektikursseina ja yhteistyökumppaneina ovat usein vieraan kielen  ja reaaliaineen kurssin opiskelijat. Esimerkiksi lukuvuonna 2014-2015 toteutettiin latinan ja maantieteen opiskelijoiden yhteinen Rooman opintomatka. Keväällä 2013 lukion ranskanlukijat kävivät opintomatkalla Pariisissa ja lukuvuonna 2013–2014 A1- ja B2-saksan lukijoiden opintomatkakohteena oli Berliini. Comenius-yhteistyöhanke tuo koululle vieraita Euroopan maista.

Das Deutsche Sprachdiplom

Lahden yhteiskoulu sai kesällä 2010 kahdeksantena kouluna Suomessa virallisen Sprachdiplom-koulun statuksen. Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) on virallinen kielitutkinto, josta vastaavat Saksan liittovaltion ja osavaltioiden opetusviranomaiset. Sprachdiplomia voi tällä hetkellä suorittaa yli 60 maassa ja siihen osallistuu vuosittain noin 40 000 opiskelijaa. Kokeen voi suorittaa vain ulkomailla toimivissa virallisesti hyväksytyissä DSD-kouluissa.

Kielidiplomin voi suorittaa kahdella eri tasolla. DSD I- koe vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A2 ja tutkinnon suorittaminen on eduksi esimerkiksi työnhaussa. Vaativampi DSD II- koe vastaa taitotasoa B2 tai C1. Tutkinto kelpaa todistukseksi Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä korkeakouluopiskeluun vaadittavasta saksan kielen taidosta. Molemmilla tasoilla koe koostuu neljästä osasta: luetun ymmärtämisestä, kuullun ymmärtämisestä, kirjallisesta viestinnästä sekä suullisesta viestinnästä. Kirjallisten kokeiden arviointi tapahtuu keskitetysti Saksassa ja suullisen osion arvioinnista vastaavat suomalaiset DSD-opettajat yhdessä saksankielisen ainevastaavan kanssa. Tutkinnon suorittaminen on opiskelijoille maksutonta.

Kysy lisää DSD-tutkinnon suorittamisesta saksankielen opettajilta.

Lukiodiplomit

lahden yhteiskoulun lukiossa on mahdollista suorittaa musiikin, käsityön, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomit. Lukiodiplomi on osoitus opiskelijan kyvyistä, erityisosaamisesta ja harrastuneisuudesta taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio- opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen  osoittamaa osaamista. Lukiodiplomia ei suoriteta normaalin lukiokurssin tapaan, vaan pidemmän ajan kuluessa.

Opetushallitus vahvistaa oppiaineittain valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ehdot, arviointikriteerit ja todistuksen muodon. Yleistietoa lukiodiplomeista löytyy Opetushallituksen sivuilta.

Musiikin lukiodiplomi

Musiikin lukiodiplomi suoritetaan opettajan kanssa sovittavana aikana. Ennen lukiodiplomin aloittamista opiskelijan täytyy suorittaa vähintään neljä lukion musiikin kurssia. Musiikin lukiodiplomi suoritetaan Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten ohjeiden mukaan. Lukiodiplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikinopiskelu. Lukiodiplomin voi suorittaa joko näytesalkkuna lukioaikaisista töistä tai näytesalkkuna projektityöstä (esim. oma konsertti). Kysy lisää lukiodiplomin suorittamisesta musiikin opettajaltasi.

Musiikin lukiodiplomi: Ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille
Musiikin lukiodiplomi: lukio-opintonsa 31.7. jälkeen aloittaneille opiskelijoille

Käsityön lukiodiplomi

Lukiodiplomi on vuosittain toistuva valtakunnallinen kurssi, jonka tehtävät tulevat opetushallitukselta. Diplomikurssin osallistumisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään kaksi lukion käsityökurssia. Erillistä käsityön lukiodiplomikurssia ei koulussamme järjestetä, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa diplomin edellä mainittujen kurssien puitteissa henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Lukiodiplomissa tehdään prosessiportfolio, josta näkyvät työn edistyminen ja ideoiden kehittyminen. Opiskelija ei saa kurssilla apua opettajalta, vaan työskentelee itsenäisesti opettajan valvonnassa koulun tiloissa. Kurssi järjestetään ja arvioidaan opetushallituksen antamien lukiodiplomiohjeiden mukaisesti.

Käsityön lukiodiplomi: Ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille
Käsityön lukiodiplomin tehtävät 20172018

Kuvataiteen lukiodiplomi

Lukiossamme voit suorittaa Kuvataiteen lukiodiplomin Opetushallituksen laatimien valtakunnallisten tehtävien ja ohjeiden perusteella, joihin voi tutustua ennakkoon Opetushallituksen www-sivuilla jo edellisenä keväänä. Diplomi suoritetaan kuvatatiteen projektikurssin (KU6) kanssa samalla tuntipaikalla tai opettajan kanssa sovittavana aikana koulun tiloissa. Diplomikurssi kannattaa suorittaa opintojen loppuvaiheessa, koska ennen kurssille osallistumistasi sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 4 kuvataidekurssia. Kuvataidediplomi koostuu itse työstä, portfoliokansiosta ja omaan työhön liittyvästä kirjallisesta osiosta. Lukiodiplomitehtävät vaativat itsenäistä ajattelua sekä edeltävien kuvataidekurssien tietojen, taitojen ja tekniikoiden hallintaa. Diplomitehtävät suoritetaan ilman opettajan ohjausta.

Kuvataiteen lukiodiplomi: Ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille
Kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät 20172018

Liikunnan lukiodiplomi

Liikunnan lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, erityisosaamisesta valitsemassaan liikuntalajissa sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arvioinnin kohteena ovat myös opiskelijan liikuntatiedot oman tutkielman muodossa. Diplomin saamisen ehtona on, että opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia. Liikunnan lukiodiplomi suoritetaan opettajan kanssa erikseen sovittuna aikana. Lisätietoa tulee kysyä liikunnan opettajalta.

Liikunnan lukiodiplomi: Ennen 1.8.2016 lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille
Liikunnan lukiodiplomi: lukio-opintonsa 31.7.2016 jälkeen aloittaneille opiskelijoille

Abiturientit!

Ylioppilaskirjoituksiin liittyvät tiedot on koottu Ylioppilastutkinto-sivulle.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon omat sivut löydät täältä.

Lisäksi voit tarkastella Ylioppilastutkintolautakunnan sivustoa, joka kertoo tutkintoon liittyvistä määräyksistä ja ohjeista.